Kolejna sesja za nami - radni rozmawiali o drogach

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejna sesja za nami - radni rozmawiali o drogach

W czwartek 29 marca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się trzecia w tym roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Tematem przewodnim posiedzenia była analiza stanu i inwestycyjnych planów związanych z drogami wojewódzkimi i powiatowymi z terenu naszej gminy.

Była to już osiemnasta sesja paczkowskiej Rady w tej kadencji. Oprócz radnych, uczestniczyli w niej jak zwykle Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, jego zastępca Grzegorz Jasiok oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak. Na sali pojawili się także zaproszeni goście: Teresa Karol - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego, Mirosław Sokołowski - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Czesław Biłobran - Wicestarosta Powiatu Nyskiego, Artur Rolka - Członek Zarządu Powiatu Nyskiego oraz Tadeusz Dziubandowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie. Nie zabrakło również grupy sołtysów z podpaczkowskich wsi oraz delegacji Stowarzyszenia Kupców.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia Mirosława Sokołowskiego, przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, który zreferował inwestycyjne plany ZDW na 2012 rok. Poinformował on, że pod koniec kwietnia rozpoczną się remonty cząstkowe drogi nr 382, czyli ulic na trasie od całodobowej stacji paliw "Orlen", przez ulicę Zawadzkiego i Armii Krajowej, aż do wyjazdu z Paczkowa w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego i Ziębic. W tym roku ZDW przewiduje uzupełnienie ubytków przy zastosowaniu łat asfaltowych o łącznej powierzchni 1000 m2. Dyrektor Sokołowski ustosunkował się także do pytań radnych na temat planowanej w 2010 roku, ale wciąż niezrealizowanej, gruntownej przebudowy ulicy Zawadzkiego - więcej na ten temat piszemy tutaj.

W kolejnej części sesji głos zabrał Tadeusz Dziubandowski - szef nyskiego ZDP, który administruje 34 kilometrami dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Z przekazanych członkom paczkowskiej Rady Miejskiej informacji wynika, że wkrótce ZDP ogłosi przetarg na tegoroczne remonty cząstkowe - w Paczkowie przewidziana jest do nich m.in. ulica Daszyńskiego, Mickiewicza oraz Robotnicza. Uzupełnień wymagają też niektóre drogi na terenach wiejskich, m.in. w Ujeźdźcu, Wilamowej i Trzeboszowicach. W planach jest również udrażnianie rowów melioracyjnych, na co zwrócił uwagę obecny na sali sołtys Ujeźdźca, Piotr Biernat.
Wszystkie prace przy drogach powiatowych powinny zakończyć się do końca czerwca 2012 roku, ale stan traktowanych priorytetowo ulic Daszyńskiego i Robotniczej powinien poprawić się już w połowie maja. W tym roku zaplanowane są także modernizacje chodników przy drogach powiatowych - finansowo wesprze je Gmina Paczków, która zobowiązała się zabezpieczyć w swoim budżecie 45 tys. zł na ten cel. W sumie w latach 2007-2011 ZDP wydał na drogi w naszej gminie ponad 1 mln zł (777 tys. zł na remonty i inwestycje oraz 265 tys. zł na utrzymanie). 
Paczkowscy rajcy zgłosili kilka miejsc, w których przydałyby się remontowe interwencje ZDP, m.in. zapadnięta nawierzchnia drogi przy moście w Starym Paczkowie, nierówne studzienki kanalizacyjne przy ulicy Daszyńskiego czy powyginane i połamane barierki odgradzające chodnik od jezdni na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Sienkiewicza i Kopernika. Wspomniano również o możliwości wspólnej (Gmina Paczków + Zarząd Dróg Powiatowych) modernizacji niektórych dróg powiatowych. Takie rozwiązanie Powiat stosuje aktualnie w Otmuchowie, gdzie powstającą "schetynówkę" wspólnie sfinansują dwa budżety: powiatowy i gminny. Opcję tę analizowano w kontekście wymagającej przebudowy głównej drogi we wsi Wilamowa.

Korzystając z obecności Wicestarosty Czesława Biłobrana i Radnego Artura Rolki, poruszono też kilka innych tematów związanych z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Nysie. O szczegółach piszemy więcej tutaj.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców, którzy od kilku tygodni protestują przeciwko zbyt wysokim ich zdaniem stawkom opłat w paczkowskiej Strefie Płatnego Parkowania. Kupcy odczytali swoje nowe stanowisko w sprawie - ustalona na poprzedniej sesji 50-procentowa obniżka podstawowej stawki parkingowej nie jest dla nich satysfakcjonująca, dlatego teraz paczkowscy handlowcy domagają się rozmów na temat obniżenia stawek podatku od nieruchomości. Temat powróci prawdopodobnie po zbliżających się Świętach Wielkanocnych, kiedy to prawdopodobnie dojdzie do kolejnego spotkania delegacji Stowarzyszenia Kupców z Burmistrzem Gminy Paczków.

Następnie radni zapoznali się ze szczegółowym sprawozdaniem Burmistrza z jego działalności w okresie międzysesyjnym. W raporcie tym Bogdan Wyczałkowski wspomniał m.in. o Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania "Nyskie Księstwo Jezior i Gór", w którym osobiście uczestniczył. Gospodarz Paczkowa podzielił się z radnymi informacjami o nadchodzących naborach środków z PROW 2007-2013 oraz bieżącej działalności LGD, której Gmina Paczków jest członkiem.
Wyczałkowski potwierdził też podjęcie negocjacji w sprawie opracowania wytycznych do uchwał i metodologii obliczania opłaty śmieciowej w naszej gminie. Po wprowadzeniu nowych przepisów, których ideę opisywaliśmy już na łamach naszej strony internetowej, konieczne jest przygotowanie nowej strategii rozwiązań, które będą mieć później zastosowanie przy tworzeniu aktów prawa miejscowego. Gmina Paczków, wraz z kilkoma innymi samorządami, należeć będzie do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Nysie. Opracowywanie nowych wytycznych zostanie zrealizowane jednocześnie dla wszystkich gmin tworzącego się nyskiego RCGO, dzięki temu przedsięwzięcie to będzie znacznie tańsze - sprawę pilotuje Gmina Skoroszyce.
Burmistrz poruszył również temat organizacji tegorocznych zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przekazania dotacji dla paczkowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zwodociągowanie działek przy ulicy Słonecznej i Chrobrego, a także budowę kolektora sanitarnego i wodociągu we wsi Kozielno. Wspomniał też o wstępnych rozmowach na temat zakupu lub wynajęcia fotoradaru - problem znacznego przekraczania prędkości na obwodnicy Paczkowa oraz w miejscowości Ścibórz staje się coraz bardziej dokuczliwy, dlatego zdaniem władz samorządowych konieczne jest zastosowanie fotograficznych rejestratorów szybkości. Niestety, takie urządzenia nie należą do tanich, jednak w grę wchodzi również wynajem fotoradaru do firmy, z którą Gmina dzieliłaby się wpływami z mandatów.
Bogdan Wyczałkowski poinformował także o wydaniu pierwszego numeru "Informatora Paczkowskiego", czyli gminnego kwartalnika, który jest bezpłatnie dystrybuowany na naszym terenie. Wraz z kolportażem tego magazynu wyraźnie ruszyła sprzedaż mieszkań komunalnych z zapowiadanym 95-procentowym rabatem. Te niezwykle preferencyjne warunki spotkały się ze sporym zainteresowaniem paczkowskich najemców, którzy coraz liczniej składają wnioski o wykup swoich lokali.

W części poświęconej głosowaniom nad uchwałami, radni zajęli się najpierw zmianami w tegorocznym budżecie. Dwa poświęcone temu projekty wprowadziły do gminnego planu finansowego kilka nowych zadań, m.in. wspomnianą budowę wodociągu i kolektora sanitarnego w Kozielnie oraz rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Chrobrego i ul. Słonecznej. Zwiększono także limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
Wspomniane zmiany budżetu automatycznie spowodowały konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie p.n. "Utrzymanie konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczków".
Kolejna uchwała związana była z zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - remontów wiejskich domów kultury w Dziewiętlicach, Trzeboszowicach i Kamienicy oraz budowy placu zabaw przy ulicy Mickiewicza. Kwota pożyczki sięgnie ok. 730 tys. zł.
Następnie rajcy przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2012 roku". Celem programu jest opieka nad zwierzętami, zapobieganie ich bezdomności, poszukiwanie nowych właścicieli, a także edukacja społeczeństwa na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych. Dokument został skonsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Opolu oraz Kołem Łowieckim "Jarząbek" w Paczkowie.

Otwórz