Marcowa sesja Rady Miejskiej - podstawowa stawka parkingowa obniżona o połowę

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Marcowa sesja Rady Miejskiej - podstawowa stawka parkingowa obniżona o połowę

8 marca - dokładnie w Dzień Kobiet oraz 758. rocznicę uzyskania przez Paczków praw miejskich - w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Najważniejszym tematem tego spotkania naszych rajców była dyskutowana już od kilku tygodni kwestia wysokości opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Było to drugie w tym roku, a siedemnaste w całej kadencji spotkanie sesyjne paczkowskiej Rady. W zabytkowej sali paczkowskiego ratusza, obok radnych, jak zwykle nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, jego zastępcy Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka. W obradach uczestniczyła także Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Karol oraz kilkoro przedstawicieli Stowarzyszenia Kupców, którzy skorzystali z otwartego charakteru obrad i możliwości uczestniczenia w nim osób zainteresowanych.

Poszczególne głosowania nad uchwałami tradycyjnie poprzedziły formalności związane z wyborem sekretarza oraz zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji i porządku obrad. Następnie głos zabrał burmistrz Bogdan Wyczałkowski, który przedstawił rajcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Poinformował m.in. o nowych kompetencjach samorządu gminnego związanych z dokarmianiem i sterylizacją bezdomnych zwierząt, wynikach konkursów dotacyjnych dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych oraz o rozliczeniach kilku zeszłorocznych dotacji, które Gmina przyznała m.in. Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych, OHP w Nysie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otmuchowie oraz stowarzyszeniom prowadzącym przedszkola na terenach wiejskich.
Burmistrz wspomniał również o spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Kordianem Kolbiarzem, podczas którego dyskutowano o problemach osób bezrobotnych z terenu naszej gminy, m.in. o kwestii dofinansowania kosztów dojazdu do siedziby nyskiego PUP celem aktywizacji zawodowej. Do tej pory na wezwaniach kierowanych do paczkowian brakowało informacji o takich możliwościach - teraz komunikat o tej opcji pojawia się już na wysyłanej przez PUP korespondencji. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.
Wyczałkowski przekazał też informację o planowanych remontach wiejskich domów kultury w Trzeboszowicach, Kamienicy i Dziewiętlicach oraz rozstrzygnięciu przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej - to zadanie pochłaniać będzie z gminnego budżetu ok. 61 tys. zł rocznie. Gospodarz "Polskiego Carcassonne" potwierdził też rozmowy z nyskim PKS w sprawie odtworzenia i współfinansowania kilku istotnych połączeń autobusowych na terenie Gminy Paczków oraz podpisanie unijnej umowy dotacyjnej na budowę nowego placu zabaw przy ulicy Mickiewicza.

Następnie nasi rajcy przystąpili do głosowań nad projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył wprowadzenia do tegorocznego budżetu kilku istotnych korekt - m.in. w kwotach przeznaczonych na prowadzone inwestycje rewitalizacyjne. Kolejny projekt uchwały poświęcony był zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podjęciem następnej uchwały paczkowscy rajcy wyrazili zgodę na finansowe wsparcie Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na działalność Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie - Gmina Paczków przekaże na funkcjonowanie tej placówki z własnego budżetu kwotę 13,5 tys. zł rocznie.

Zgodnie z przewidywaniami, najwięcej emocji wzbudziło głosowanie nad wprowadzeniem zmian w uchwale dotyczącej funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Paczkowie. Zaproponowany przez Burmistrza Gminy Paczków projekt uchwały, którego celem było wprowadzenie stawki 0,50 zł za pół godziny parkowania przy zachowaniu pozostałych stawek bez zmian (2,00 zł za pierwszą godzinę, 2,20 zł za drugą godzinę itd.), ostatecznie okazał się niesatysfakcjonujący dla członków Klubu Radnych "Horyzont" oraz obecnych na sali przedstawicieli Stowarzyszenia Kupców, dlatego w trakcie sesji pojawiło się kilka nowych pomysłów.
Jeszcze przed głosowaniem nad propozycją obniżającą jedynie stawkę półgodzinną, głos zabrała Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Karol, apelując o dobrą wolę i osiągnięcie kompromisu. Pani Karol zwróciła uwagę na fakt, iż Gmina Paczków, obniżając stawki opłat parkingowych, nie może całkowicie zrezygnować z przychodów ze Strefy Płatnego Parkowania, bo nadzór prawny Wojewody Opolskiego taką uchwałę odrzuci. Z drugiej strony należy też pamiętać o ewentualnych konsekwencjach prawnych i finansowych wszelkich zmian, bo określone zobowiązania z zewnętrzną firmą zostały już podjęte.
Po gorącej dyskusji oraz wymianie poglądów i opinii, Rada Miejska przystąpiła najpierw do głosowania nad wnioskiem "Horyzontu" w sprawie zmiany dwóch stawek - półgodzinnej na 0,50 zł oraz godzinnej na 1,00 zł, przy zachowaniu pozostałych opłat na aktualnym poziomie (2,20 zł druga godzina, 2,40 zł trzecia godzina). Propozycja nie zyskała aprobaty wszystkich rajców i została odrzucona - ośmiu członków Rady zagłosowało przeciw temu pomysłowi.
Następnie radni podjęli temat projektu uchwały, w myśl którego obniżeniu o połowę ulec ma wyłącznie opłata za pół godziny postoju, a wysokość pozostałych opłat parkingowych - również tej za pierwszą godzinę parkowania - nie zostanie zmieniona. Ta wersja uchwały przewidywała również wprowadzenie specjalnych opłat abonamentowych dla uczniów Zespołu Szkół oraz Liceum i Technikum Stowarzyszeniowego (siedziby obu tych szkół usytuowane są w obrębie SPP). Rada Miejska opowiedziała się w większości za tym rozwiązaniem - 9 rajców zagłosowało "za", a 5 wstrzymało się od głosu.
W praktyce oznacza to, że jeśli przegłosowana nowelizacja uchwały o SPP nie zostanie odrzucona przez wojewódzkie organy kontrolne, stawka podstawowej, 30-minutowej opłaty parkingowej w centrum Paczkowa zostanie obniżona o połowę - z 1,00 zł do 0,50 zł. Pozostałe stawki pozostaną bez zmian.

Podejmując kolejne uchwały, radni wyrazili zgodę na zawarcie nowych umów dzierżawy kilku gminnych nieruchomości gruntowych oraz lokalu użytkowego przy ulicy Staszica. Wyrazili też zgodę na wyodrębnienie w Gminie Paczków funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Ostatnie trzy uchwały dotyczyły bezpośrednio paczkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwsza z nich wyznaczyła OPS do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną, a kolejne dwie dotyczyły przeanalizowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej skarg na działalność Kierownika OPS. Oba zażalenia zostały gruntownie rozpatrzone i uznane za bezzasadne, co ostatecznie potwierdzono uchwałą Rady.

W części poświęconej wolnym wnioskom pojawił się m.in. temat rozliczania zużytej wody oraz odprowadzania ścieków w przypadku tzw. "wody ogrodowej", czyli tej wykorzystywanej do celów ogrodniczych. Dyskutowano nad sposobem rozdzielenia wody pitnej od tej używanej przy podlewaniu kwiatów, tak, by w przypadku tej drugiej nie naliczać stawki ściekowej. Pojawił się pomysł stosowania specjalnego podlicznika dla "wody ogrodowej", jednak to rozwiązanie nie gwarantuje skuteczności rozliczeń. Temat z pewnością będzie jeszcze omawiany. 

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej została zaplanowana na 29 marca. 

Otwórz