Ochrona środowiska

Strona główna Dla Mieszkańców Ochrona środowiska

Kompostowanie odpadów organicznychGóra

W odpadach domowych, jakie wytwarzamy nawet do 50% stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady mieszane lub wyrzucamy byle gdzie, w szczególności na terenie miasta. Nie musi i nie powinno tak być. Odpad organiczny może być wykorzystany jako kompost, z pożytkiem dla środowiska i posiadacza ogródka przydomowego i działki uprawnej. Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków. Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów organicznych jest ich kompostowanie. 

Co to jest kompostowanie?
Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy (nawet do 70 C) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można kompostować?

 • substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych
 • organiczne odpady kuchenne
 • odpady z pielęgnacji terenów zielonych
 • odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców)
 • osady z oczyszczalni ścieków komunalnych
 • niektóre odpady z przemysłu rolnego i przetwórstwa drewna (słoma, wióry, kora itp.)

Zalety kompostowania

 • zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
 • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
 • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu)
 • proste technologie kompostowania
 • niski koszt inwestycji i eksploatacji
 • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

Technologie kompostowania
Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go, co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

Kompostowanie w pryzmie
Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie ? do czego gorąco zachęcam nie tylko właścicieli ogródków działkowych.

(Poniżej kompostownik drewniany i plastikowy)

Zachęcamy mieszkańców Gminy do zakładania kompostowników na terenie swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w przydomowych ogródkach.

Edukacja ekologicznaGóra

Na terenie gminy Paczków realizowane są następujące działania edukacyjno - informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami:

 • organizacja w szkołach podstawowych i gimnazjach konkursów ekologicznych m.in.: konkurs Wiedzy Ekologicznej ?Ziemia jest naszym domem?,
 • konkurs plastyczny ekologia w plastyce ? Ziemia i jej zagrożenia ?Czyste powietrze wokół nas?,
 • konkurs plastyczny ?Ekologia w plastyce - Ziemia i jej zagrożenia?,
 • coroczny udział w akcji ?Sprzątanie Świata? i ?Dzień Ziemi?,
 • wydanie ulotek i plakatów o selektywnej zbiórce odpadów.

Dodatkowe informacje:
Urząd Miejski w Paczkowie
- tel. (77) 431 6791 wew. 113

Ilość odpadów zebranych w Gminie Paczków i przekazanych do odzyskuGóra

 

MATERIAŁ

MASA ODPADÓW [Mg]

 

2005

2006

2007

2008

2009

 Opakowania z papieru

 2,610

 1,230

 14,050

 13,780

 23,000

Opakowania z tworzyw sztucznych

 1,385

 2,160

 7,900

 6,890

 4,340

Opakowania ze szkła
(szkło kolorowe i białe)

 23,680

 27,260

 38,390

 55,800

 42,040

Razem

 27,675

 30,650

 60,340

 76,470

 69,380

 

Opłaty za korzystanie ze środowiskaGóra

Z dniem 01.10.2001 r. weszła w życie ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zgodnie z którą wszystkie jednostki organizacyjne korzystające ze środowiska zobowiązane są do ponoszenia opłat:

 • za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • za pobór wód,
 • za składowanie odpadów.

Od 01.07.2005r. zgodnie z Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.

Niezależnie od powyższego podmiot korzystający ze środowiska, w terminie wniesienia opłaty, przesyła na adres Urzędu Marszałkowskiego ewidencję na obowiązujących drukach (wzory druków w Rozporządzeniach Ministra Środowiska: z dnia 26 czerwca 2003r. Dz.U. z 2003r. Nr 113, poz. 1075, z dnia 24 marca 2005r. Dz.U. z 2005r. Nr 53, poz. 481, z dnia 15 grudnia 2005r. Dz.U. z 2005r. Nr 252, poz. 2128) zawierającą informacje, dane oraz wyliczenie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska kwartalne powyżej 200 zł. i półroczne powyżej 400 zł należy przekazywać na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Bank Millenium I Oddział Opole
numer konta - 16 11602202 0000 0000 40894067

W celu usprawnienia pracy, a tym samym terminowego realizowania wymogów ustawowych zobowiązujących marszałków do redystrybucji środków na poszczególne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaleca się aby na przelewach umieszczać następujące informacje:

 • REGON jednostki,
 • dokładny adres
 • dokładną informację o przedmiocie opłaty oraz o okresie, którego ona dotyczy,
 • informację o wysokości wpłaconych odsetek.

W razie nieterminowego uiszczenia opłat pobierane są odsetki za zwłokę w wysokości odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.
Opłaty nie uiszczone w terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacji i wyjaśnień z zakresu ochrony środowiska udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Departament Ochrony Środowiska (DOŚ)
ul. Piastowska 17
45-081, Opole
tel.: (77) 453 74 55 wew. 23, 25, 26; (77) 454 01 13-14 wew. 35, 79
fax: (77) 453 74 55 wew. 24
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.  

Dokumenty do pobrania - ochrona środowiskaGóra

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
Regulamin szczegółowo określa obowiązki właścicieli nieruchomości, kierowników budów, zarządzających obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, zarządców nieruchomości wspólnych, jednostek wywozowych, administratora składowiska  odpadów komunalnych i punktu zlewnego nieczystości ciekłych oraz jednostek i organów Gminy Paczków w zakresie zapewnienia należytego stanu czystości i porządku oraz wymagań ochrony środowiska na terenie Gminy Paczków.
Jako cel nadrzędny w Regulaminie przyjmuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki na terenach wszystkich nieruchomości oraz zapewnienia niezbędnych warunków do ekologicznego usuwania, unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami polityki ekologicznej kraju.

Program ochrony środowiska dla Gminy Paczków na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Gminy Paczków i określającym wynikające z niej działania. Tak ujęty Program jest wykorzystywany jako:

 • główny instrument strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska,
 • podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi,
 • przesłanka konstruowania budżetu gminy,
 • płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej,
 • podstawa do ubiegania się o fundusze celowe.

Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Gminy Paczków, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Paczków, ul. Mickiewicza 3

OtwĂłrz