Kolejna sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza udzielone

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejna sesja Rady Miejskiej - absolutorium dla Burmistrza udzielone

W czwartek 6 czerwca w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się sesja absolutoryjna. Jej efektem jest piętnaste w historii absolutorium dla Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego. Oznacza to, że radni po raz kolejny stwierdzili prawidłowość podejmowanych przez Burmistrza działań finansowych i zaakceptowali realizację zeszłorocznego budżetu Gminy Paczków.

Absolutoryjna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej była czwartym w tym roku, a dwudziestym dziewiątym w skali całej kadencji posiedzeniem naszych rajców. Tradycyjnie na sesji obecny był Burmistrz Bogdan Wyczałkowski, a także jego zastępca Grzegorz Jasiok i Skarbnik Dariusz Wąsiak. Na sali pojawiła się też Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol oraz Komendant Straży Miejskiej Mirosław Szpyt. Nie zbrakło też sołtysów z kilku podpaczkowskich wsi.

Jako pierwsza głos zabrała Wiceprzewodnicząca Teresa Karol, która zaapelowała do paczkowskich radnych o podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, którego pani Karol jest członkiem. Chodzi o dokument, który jest apelem radnych opolskiego sejmiku w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole. Kwestia tej inwestycji rozstrzyga się obecnie na poziomie Rady Ministrów, ale samorządowcy z terenu Opolszczyzny, chcąc zasygnalizować swoje wsparcie dla tego niezwykle istotnego dla regionu przedsięwzięcia, podejmują podobne uchwały na terenie całego województwa.

Po dopełnieniu wstępnych formalności, Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z jego działalności w okresie międzysesyjnym. W swoim raporcie Bogdan Wyczałkowski wspomniał m.in. o zaprzysiężeniu powołanego niedawno nowego zastępcy komendanta paczkowskiego Komisariatu Policji, konieczności zakupienia dwóch nowych kamer do systemu miejskiego monitoringu, kolejnym już spotkaniu z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim w sprawie objęcia wsi Stary Paczków specjalnym programem ochrony konserwatorskiej oraz zorganizowanym niedawno w Paczkowie zjeździe bibliotekarzy z terenu powiatu nyskiego. Burmistrz Wyczałkowski poinformował również o przyznanej dla Paczkowa przez władze powiatowe sumy 200 tys. zł na roboty publiczne, czyli jeden ze sposobów aktywizacji osób bezrobotnych.

Najważniejszym punktem programu sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Paczków za 2012 rok. Głosowanie poprzedzono odczytem opinii Komisji Rewizyjnej oraz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jego wykonania. Obie oceny były pozytywne - zdaniem podmiotów sprawdzających realizacja paczkowskiego budżetu za rok 2012 prowadzona była zgodnie z planem, dlatego sprawozdanie z działalności finansowej Burmistrza zostało uznane za prawidłowe.
Większość radnych nie miała zastrzeżeń do wykonania budżetu, dzięki czemu zarówno uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jak i uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Gminy Paczków Bogdanowi Wyczałkowskiemu absolutorium, podjęto przy 11 głosach za i tylko 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael podkreślił niezwykle sprawną pracę Komisji Rewizyjnej, podziękował Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego za kompetentne przygotowanie sprawozdania budżetowego i przyznał, że ta udana współpraca zaowocowała tak pozytywną opinia RIO. Burmistrz przyznał, że raz po raz zmieniające się przepisy prawne nakładają na samorządy coraz więcej obowiązków, a nie dokładają pieniędzy z zewnątrz. Jego zdaniem, właściwa realizacja zeszłorocznego budżetu nie była zadaniem łatwym, ale przy rzeczowej współpracy radnych i pracy magistratu udało się to zadanie wykonać. 

Kolejne podjęte tego dnia uchwały dotyczyły wprowadzenia kilku korekt do tegorocznego budżetu oraz do wieloletniej prognozy finansowej. W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na zakup materiałów remontowo-budowlanych dla szpitala im. Jana Pawła II w Paczkowie oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków.
Następnie rajcy zajęli się uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Paczków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, ustalając stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na poziomie 0,05 zł. 
Rada podjęła też uchwały, w myśl których wyrażona została zgoda na zawarcie umów użytkowania w drodze bezprzetargowej nieruchomości użytkowanych przez Bibliotekę Publiczną oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Przegłosowując kolejną uchwałę, radni wyrazili zgodę na zawarcie nowych umów dzierżawy kilku gminnych nieruchomości gruntowych.

Otwórz