Paczkowscy rajcy podjęli, aż 19 uchwał!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowscy rajcy podjęli, aż 19 uchwał!

Piętnasta w tym roku sesja odbyła się w czwartek 26 listopada br., tradycyjnie w zabytkowej sali Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Na sali, oprócz piętnastu członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka oraz jego zastępca Robert Piegza. W posiedzeniu wziął również udział Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz sołtysi wsi z terenu naszej gminy.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie głos zabrał burmistrz Rolka, który przedstawił rajcom oraz mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 30 października do 26 listopada 2015 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych spotkaniach wtorkowych z Komendantami Policji oraz Straży Miejskiej w Paczkowie, kolegiach burmistrza, poniedziałkowych naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek oraz spotkaniach z mieszkańcami. 2 listopada Burmistrz spotkał się ze studentami III roku Wydziału Architektury i Budownictwa. W związku z rozpoczęciem warsztatów pod kierownictwem dr prof. Politechniki Opolskiej ? na opracowanie koncepcji na rewitalizację ?starego cmentarza? wraz z wieżą cmentarną na park pamięci. Natomiast 3 listopada miało miejsce  spotkanie z Przewodniczącym Akcji Świąteczna Paczka w rejonie Gminy Paczków. Omówiono na nim współpracę Samorządu Gminy Paczków z wolontariuszami przy akcji ?Świąteczna Paczka? w grudniu 2015 r.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz pracował nad przyszłorocznym budżetem, a także odbył następujące spotkania:
-  z Dyrektorem Zespołu Szkół Stowarzyszeniowych w Paczkowie, w sprawie współpracy w zakresie rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Gminie Paczków,
- z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, w sprawie rozliczenia przyznanej dotacji na remont renesansowego, zabytkowego zegara na remontowanej wieży ratuszowej ? kwota dotacji wyniosła 20 tys. zł.
- z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie współpracy przy organizacji Dnia Województwa Opolskiego w 2016 r.
- z Prezesem Radia Nysa w sprawie współpracy przy organizacji imprez promocyjnych w 2016 r.
- z Wójtem Gminy Kamieniec Ząbkowicki - w Kamieńcu Ząbkowickim - w sprawie złożenia propozycji na wspólną promocję gmin Paczków, Kamieniec Ząbkowicki, Javornik, Lądek Zdrój, Złoty Stok w 2016 r.
- z Burmistrzami w gminach - Javornik, Lądek Zdrój, Złoty Stok - w sprawie współpracy w zakresie promocji z koncepcją na utworzenie turystycznego Mikroregionu Gór Złotych.
- z Wrocławskim Aeroklubem Balonowym w sprawie organizacji przez Gminę Pucharu Polski w lotach balonowych podczas Aeropikniku w sierpniu 2016 r.
- w sprawie ?Partnerstwa Nyskiego? ? podział środków dla gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, z udziałem Wicemarszałka Województwa Opolskiego.
- w sprawie budżetu obywatelskiego,
- z Dyrektorami Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w sprawie planu likwidacji gimnazjów przez nowy rząd.
- z przedstawicielami kupców z targowiska miejskiego w sprawie podniesienia opłaty targowej w uchwale RM.
- z kadrą pedagogiczną Publicznego Gimnazjum w Paczkowie, w sprawie działań protestacyjnych przeciwko likwidacji gimnazjów.
- z dyrektorem Departamentu Ochrony Zabytków, MKiDN w Warszawie, w sprawie wsparcia dla rewitalizacji paczkowskiej starówki. Program ?Ratujmy paczkowskie kamienice? obejmuje koncepcję na rewitalizację małego Rynku ? część wschodnia, opracowanie dokumentacji technicznej. W sumie złożono 7 wniosków o dofinansowanie w MKiDN w Warszawie na kwotę dofinansowania 767 tys. zł., wkład własny Gminy Paczków ok. 450 tys. zł. Gmina przewidziała zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie na 2016 r.

Burmistrz Paczkowa uczestniczył także w:
- I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa w Filharmonii Opolskiej, na której podsumowano tegoroczną edycję zatytułowaną ?Utracone dziedzictwo?, podczas której otrzymał wyróżnienie jako jedyny samorządowiec z Województwa Opolskiego, za spacery plenerowe po Paczkowie ? mieście Pomniku Historii.
- w posiedzeniu Zarządu Powiatu Nyskiego w dn. 6.11.2015r. zorganizowanym w Ratuszu Miejskim w Paczkowie. Podczas posiedzenia omówiono min:
-     sytuację w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na terenie Gminy Paczków,
-     stan nieruchomości będących w Zarządzie Powiatu Nyskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków,
-     Gmina ustaliła, że wystąpi do Zarządu Powiatu o przekazanie budynku Domu Plastyka do Gminy Paczków na działalność publiczną,
-    sprawę związaną ze sporem Gminy Paczków a Spółką Koleje Państwowe w sprawie odszkodowania dla Spółki za przejęcie w 2001 r. przez Gminę infrastruktury drogowej tj. ul. Dworcowej oraz Kolejowej. Sprawa nie rozstrzygnięta od 14 lat. Gmina zamierza zakończyć sprawę ew. odszkodowania w nadchodzącym roku. Wcześniej jednak Starostwo Powiatowe powinno zakończyć procedurę wyceny i rokowań. 
- prezentacji koncepcji ?parku pamięci? przygotowanej przez studentów Politechniki Opolskiej.
-  w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Stowarzyszeniowych w Paczkowie.
-  w uroczystych gminnych obchodach z okazji Święta Niepodległości na terenie Gminy Paczków:
- w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kamienicy.
- odbiorze zakończenia dwóch etapów remontu wieży ratuszowej. W spotkaniu uczestniczył min. wykonawca, inspektor nadzoru, pracownik WKZ w Opolu, projektant, przedstawiciele inwestora. Koszt remontu całej wieży 412 tys. zł.
- radzie budowy w ramach realizacji zadania ?rozbudowa cmentarza komunalnego?.
- w komisji wspólnej Rady Miejskiej w Paczkowie.
- w spotkaniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania z Burmistrzami i Wójtami gmin wchodzącymi w skład LGD Nyskie Księstwo Gór i Jezior. Ustalanie kwot do dyspozycji w ramach priorytetów zgłoszonych podczas konsultacji społecznych lokalnej strategii.
- w koncercie szkoły muzycznej z Javornika w Bibliotece Publicznej w Paczkowie.
- w zabawie andrzejkowej na zaproszenie Zarządu ZERiI w Paczkowie.
- w Radzie Nadzorczej gminnej Spółki ZUKIM.
- w spotkaniu z pracownikami OPS-u z okazji dnia pracownika socjalnego.
- w akcji ?Bądź widoczny, bądź bezpieczny?, współorganizowanej przez Radio Nysa.


Ponadto podczas wtorkowych Kolegium Burmistrza omówiono m.in.
- sprawy administracyjne i gospodarka nieruchomościami min.: ceny wywoławcze w II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Krótkiej, cenę w II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego, postanowiono, że w przypadkach sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym koszty przygotowania dokumentacji będą doliczane do wartości nieruchomości, według zaleceń RIO, w związku z przesłanym operatem szacunkowym nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Dworcowej postanowiono wystąpić do Starosty Nyskiego z uwagami dotyczącymi przedmiotowego operatu.
- akceptację  wniosku o najem lub przedłużenie umów najmu lokali mieszkalnych,
- akceptację sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Paczków ?Alterna?.


Tego dnia radni podjęli w sumie 19 uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie Gminy Paczków na 2015 r. Uchwałą, która była prawdziwym "gwoździem" programu sesji, okazała się uchwała w sprawie ustalenia opłaty targowej. Na sali pojawiła się także reprezentacja Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców ? osób zajmujących się handlem obwoźnym w Paczkowie, którzy skorzystali z otwartego charakteru obrad i możliwości uczestniczenia w nim osób zainteresowanych. Prowadzący obrady Przewodniczący Barabasz dopuścił kupców do głosu.  Swoje stanowisko kupcy przedstawili już wcześniej Burmistrzowi Paczkowa, na zorganizowanym 24 listopada br. spotkaniu.  Przedstawicielom miejskich kupców zależało na obniżeniu stawki za opłatę targową na Targowisku Miejskim w Paczkowie. Głosowanie nad nią poprzedzono odczytaniem projektu uchwały, chwilę później radni przeszli do meritum, oddając 8 głosów za, 5 przeciw oraz 2 wstrzymujące. Tym samym uchwałę podjęto.

Kolejne uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny, podjęto jednomyślnie.  To samo miało miejsce przy głosowaniu nad uchwałami w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków oraz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


Radni pochylili się także nad uchwałami w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z toru rowerowego typu pumptrack położonego w Paczkowie przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji, a także uchwalenia Regulaminu korzystania z sołeckiego boiska sportowego we wsi Gościce. Uchwały podjęto przy 14 głosach za.

Radni poddali pod głosowanie również uchwałę dot. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Paczków, w wyniku głosowania 12 radnych było za, 2 wstrzymało się.

Radni poprzez głosowanie wyrazili zgodę na przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Następnie podjęto uchwały w sprawie uchwalenia dwóch gminnych dokumentów strategicznych na 2016 rok: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii. Obie publikacje zawierają zbiór zadań i przedsięwzięć, których celem nadrzędnym jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. W tej części wszystkie projekty uchwał zostały jednogłośnie zaakceptowane.
Radni zaakceptowali również uchwałę o utworzeniu do 1 stycznia 2016r. Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie, która ma mieścić się w Domu Plastyka, uchwałę przegłosowano jednomyślnie.
 
Rajcy wyrazili zgodę w  sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę, a także na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Ostatnim, ale jak ważnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, został naniesiony na samorząd terytorialny obowiązek wprowadzenia nowego podziału stawek podatków od środków transportu naliczanych od autobusów.


W nowym brzmieniu stawka od autobusów naliczana jest w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy w podziale na liczbę miejsc mniejszą niż 22 miejsca i równą lub większą niż 22 miejsca.  Przedsiębiorcy odczują nieznaczący spadek lub wzrost zobowiązań z tego tytułu.


Jednocześnie doprecyzowano stawki dla pozostałych środków transportu, minimalizując różnicę w obciążeniach podatkowych w zależności od posiadanej masy pojazdu. Łącznie w w uchwałach obniżono stawki dla 11 grup pojazdów, podwyższono dla 18 grup, a bez zmiany pozostawiono stawki dla 38 grup. Zmiany stawek podatku od środków transportowych spowodują wzrost dochodu dla Gminy Paczków o 1665 zł. rocznie. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił głosowanie, podczas, którego uchwałę  przyjęto.

Kolejne posiedzenie odbędzie w grudniu - wtedy też rajcy przeprowadzą ostatnią w 2015 r. Sesję Rady Miejskiej.   

OtwĂłrz