Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy:

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1) Lokal mieszkalny nr 2, położony w Paczkowie przy ul. Rynek 40.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1) Lokal mieszkalny nr 6, położony w Paczkowie przy ul. Rynek 21
2) Lokal mieszkalny nr 1, położony w Paczkowie przy ul. Staszica 17
3) Lokal mieszkalny nr 1, położony w Paczkowie przy ul. Rynek 10

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze zamiany:
1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 992/8 położona w Paczkowie o powierzchni 0,0397 ha.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Część nieruchomości gruntowej położonej w Gościcach oznaczonej numerem działki 348/4.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 


 

Otwórz