Wyprawka szkolna - złóż wniosek o dofinansowanie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyprawka szkolna - złóż wniosek o dofinansowanie

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje w tym roku: uczniom klasy trzeciej szkoły podstawowej, klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz czwartej technikum.

Dofinansowanie przysługuje także uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

A także posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do: szkół podstawowych – z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów – z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych – z wyjątkiem klas I i IV i liceów plastycznych.

Wysokość dofinansowania w zależności od przysługujących praw może wynieść od 175 do nawet 770 zł.

Jakie dokumenty należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń?
Wniosek o dofinansowanie, uzasadnienie i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów, ew. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dowód zakupu książek. 

Otwórz