Kierowca autobusu pilnie poszukiwany!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kierowca autobusu pilnie poszukiwany!

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił nabór na stanowisko kierowcy autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
1.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
2.    korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
3.    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    wykształcenie co najmniej zawodowe,
5.    brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
6.    brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
7.    prawo jazdy kat. „D” zawierające uprawnienia do przewozu osób.

Zadania wykonywane na stanowisku:
1.    dowóz dzieci i osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Paczków oraz poza nią wg harmonogramu autobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (19+1),
2.    przewóz osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Paczków,
3.    dbanie o stan techniczny i ogólny wygląd pojazdu,
4.    monitorowanie spraw związanych z przeprowadzaniem napraw gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych oraz przeglądów technicznych,
5.    rozliczanie na bieżąco zużycia paliwa i systematyczne prowadzenie kart drogowych,
6.    przestrzeganie przepisów BHP i p.poż (sprawdzanie wyposażenia pojazdu w gaśnice
i apteczkę), wykonywanie pracy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo jazdy uczniów, pasażerów oraz własne.

Wymagane dokumenty:
1.    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie świadectw pracy,
4.    kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
5.    aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowcy autobusu
– wynikające z ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.),
6.    aktualne orzeczenie psychologiczne oraz szkolenie okresowe – wynikające z ustawy
z  dnia 6 września o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.),
7.    pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: ”Kierowca autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, w terminie do dnia 30.07.2015 r. do godz. 12:00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1, pokój nr 10, I piętro.

Dodatkowe informacje:
1.    Wymiar czasu pracy – etat, pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony.
2.    Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (j.t Dz.U.2014.1202).
3.    Otrzymane oferty nie będą zwracane.

 

Otwórz