Kierowca autobusu pilnie poszukiwany!

Strona gwna Dla Mieszkacw Aktualnoci Kierowca autobusu pilnie poszukiwany!

Burmistrz Gminy Paczkw ogosi nabr na stanowisko kierowcy autobusu dostosowanego do przewozu osb niepenosprawnych.

Wymagania niezbdne zwizane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
1.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
2.    korzystanie z peni praw publicznych, pena zdolno do czynnoci prawnych,
3.    niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,
4.    wyksztacenie co najmniej zawodowe,
5.    brak przeciwwskaza zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
6.    brak przeciwwskaza psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
7.    prawo jazdy kat. ?D? zawierajce uprawnienia do przewozu osb.

Zadania wykonywane na stanowisku:
1.    dowz dzieci i osb niepenosprawnych na terenie Gminy Paczkw oraz poza ni wg harmonogramu autobusem dostosowanym do przewozu osb niepenosprawnych (19+1),
2.    przewz osb niepenosprawnych na potrzeby Gminy Paczkw,
3.    dbanie o stan techniczny i oglny wygld pojazdu,
4.    monitorowanie spraw zwizanych z przeprowadzaniem napraw gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych oraz przegldw technicznych,
5.    rozliczanie na bieco zuycia paliwa i systematyczne prowadzenie kart drogowych,
6.    przestrzeganie przepisw BHP i p.po (sprawdzanie wyposaenia pojazdu w ganice
i apteczk), wykonywanie pracy w sposb gwarantujcy bezpieczestwo jazdy uczniw, pasaerw oraz wasne.

Wymagane dokumenty:
1.    yciorys (CV) z uwzgldnieniem dokadnego przebiegu kariery zawodowej,
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie wiadectw pracy,
4.    kserokopie dokumentw potwierdzajce posiadane kwalifikacje i wyksztacenie,
5.    aktualne orzeczenie lekarskie o zdolnoci do pracy na stanowisku kierowcy autobusu
? wynikajce z ustawy z dnia 6 wrzenia o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.),
6.    aktualne orzeczenie psychologiczne oraz szkolenie okresowe ? wynikajce z ustawy
z  dnia 6 wrzenia o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.),
7.    pisemne owiadczenie o penej zdolnoci do czynnoci prawnych oraz korzystaniu z peni praw publicznych,
8.    pisemne owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,
9.    owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw rekrutacji (zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1182).

Termin i miejsce skadania ofert:
Oferty naley skada w zamknitych kopertach z adnotacj: ?Kierowca autobusu dostosowanego do przewozu osb niepenosprawnych?, w terminie do dnia 30.07.2015 r. do godz. 12:00, w Kancelarii Oglnej Urzdu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1, pokj nr 10, I pitro.

Dodatkowe informacje:
1.    Wymiar czasu pracy ? etat, pierwsza umowa o prac zawarta na czas okrelony.
2.    Do niniejszego ogoszenia nie stosuje si art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzdowych (j.t Dz.U.2014.1202).
3.    Otrzymane oferty nie bd zwracane.

 

Otwórz