Poszukiwany pracownik do obsługi monitoringu miejskiego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Poszukiwany pracownik do obsługi monitoringu miejskiego

Burmistrz Gminy Paczków poszukuje osoby bezrobotnej ze stopniem niepełnosprawności do pracy na stanowisku - pomoc administracyjna techniczna – obsługa monitoringu miejskiego.

Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się art. 11  ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV,
2) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 19997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz 926 z późn. zm) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy.

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko- pomoc administracyjna techniczna – obsługa monitoringu miejskiego” na adres Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków
lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. do godz.10:00.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Otrzymanych ofert nie zwracamy.
 

Otwórz