Świąteczna opieka zdrowotna, czyli IX Sesja Rady Miejskiej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Świąteczna opieka zdrowotna, czyli IX Sesja Rady Miejskiej

25 czerwca br. w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Spotkanie w dużej mierze poświęcone było bieżącej kondycji opieki medycznej w naszym mieście oraz perspektywom jej rozwoju w przyszłości.
Było to już dziewiąta sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018, podczas której nasi rajcy podjęli w sumie siedem uchwał.

Na sali, obok członków Rady, pojawili się: Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, wiceburmistrz Robert Piegza, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz goście zaproszeni: Tomasz Uher - Dyrektor OOWNFZ, lek. Marek Szymkowicz  - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, Prezes NZOZ Omega - Krystyna Szewczyk- Żołna oraz Prezes Zarządu Optima Medycyna SA mgr inż. Adam Szlęzak oraz Daniel Palimąka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Nyskiego.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była tematowi organizacji na terenie naszej gminy świadczeń medycznych w zakresie nocnej i weekendowej opieki medycznej. W związku z podjętym tematem, władze Paczkowa zaprosiły na sesję przedstawicieli kilku zainteresowanych stron.

Poruszana na sesji kwestia budzi sporo emocji, przypomnijmy, że dla potencjalnych pacjentów z terenu Gminy Paczków najbliższym punktem opieki „świątecznej” jest NZOZ OPTIMA MEDYCYNA SA na ul. Ogrodowej, w oddalonej od naszego miasta o 25 km Nysie.

Samorządowcy i przedstawiciele placówek medycznych dyskutowali na temat koniecznej poprawy obecnej sytuacji. Prezes Opolskiego Oddziału NFZ  omówił działania, które we współpracy z Gminą Paczków, Starostwem Powiatowym w Nysie oraz parlamentarzystą Rajmundem Millerem podjęto w sprawie rozmów dot. zmian przepisów rozporządzeń, które pozwoliłyby na kilka odstępstw w postaci np. wprowadzenia kilkugodzinnych dyżurów lekarzy podczas weekendów i świąt.

NFZ przedstawił propozycję nowego podziału powiatu nyskiego na trzy części, czyli wyznaczenia dodatkowego obszaru obejmującego obszar gmin Paczków, Otmuchów, Skoroszyce, Pakosławice oraz Kamiennika, ze wskazaniem Paczkowa jako siedziby i punktu przyjmowania pacjentów w weekendy  i święta.

Wszyscy oczekujemy przyznania pomocniczych środków finansowych na województwo, wówczas opolski NFZ rozpisze na obsługę dodatkowego punktu „świątecznej” opieki zdrowotnej w Paczkowie. 

Zaproponowane rozwiązanie w postaci punktu świadczącego kilkugodzinne dyżury lekarzy w weekendy i święta w Paczkowie, poparli obecni na sali przedstawiciele placówek medycznych, władz powiatowych i gminnych. Byłoby to najkorzystniejsze rozwiązanie dla pacjentów, jak również dla NFZ patrząc przez pryzmat dostępu do opieki medycznej dla naszych mieszkańców.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Komendantów Policji i Straży Miejskiej  stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 rok i I półrocze 2015 r.  oraz określenie zagrożeń i osiągniętych wyników w Gminie Paczków.

Po zakończeniu tej części spotkania, głos zabrał Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka i wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Barabaszem dokonał wręczenia podziękowań  odchodzącej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie pani Ewie Krótkiewicz.

Następnie przystąpił do przedstawienia radnym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Gospodarz naszego miasta wspomniał w nim m.in. o spotkaniach dot. projektu kanalizacji, uruchomieniu basenu miejskiego, rozstrzygnięcia przetargu na remont wieży ratuszowej; przygotowaniach do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia rozbudowy cmentarza komunalnego, utrzymaniu funkcjonowania świetlic środowiskowych w okresie wakacji,  wręczeniu nagród  dla najlepszych uczniów z paczkowskich szkół oraz licznym uczestnictwie w imprezach kulturalnych, konferencjach i spotkaniach.

W dalszej części radni przystąpili do głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał. Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie. Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej została zaplanowana na  sierpień.
 

Otwórz