Mikrodotacje FIO dla młodych organizacji pozarządowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mikrodotacje FIO dla młodych organizacji pozarządowych

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłosili nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego. 

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków od 23 marca do 17 kwietnia 2015 r.

Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł

Beneficjenci:  
1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:
• osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnia socjalna;
• spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Grupa nieformalna 
To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

3. Grupa samopomocowa 
To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. 

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 19 maja do 15 października 2015 r. 

Wysokość dotacji: kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36,
45-064 Opole

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl 

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).

W przypadku składania wniosku za pomocą: 

A. GENERATORA – www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl

Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:

1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole. Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 17 kwietnia  2015r. do godziny 15:30. 

W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15:30.

B)   WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ (WORD)
W przypadku braku stałego dostępu do internetu lub innych trudności, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word). Formularz wniosku dla organizacji, grupy nieformalnej i samopomocowej dostępny jest na stronie internetowej www.ocwip.pl. W takim przypadku należy złożyć: oryginał wniosku i 1 kopię oraz płytę CD z nagranym wnioskiem w wersji edytowalnej i ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 do godziny 15:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15:30 (w zależności od podziału na gminy).

Warunkiem podpisania umowy i przekazania środków jest uczestnictwo jednego przedstawiciela NGO lub grupy nieformalnej/ samopomocowej w szkoleniu dotyczącym realizacji zadania. Miejsca spotkań zostaną ustalone po ogłoszeniu listy rankingowej.

Informacje na temat Regulaminu konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Otwórz