Piąta sesja Rady: 7 uchwał przyjętych!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Piąta sesja Rady: 7 uchwał przyjętych!

W czwartek 26 lutego br. w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się V. Sesja Rady Miejskiej. Oprócz radnych, uczestniczyli w niej jak zwykle Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, jego zastępca Robert Piegza oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak. Na sali pojawili się także wszyscy sołtysi z podpaczkowskich wsi.

Po dopełnieniu wstępnych formalności, Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z jego działalności w okresie międzysesyjnym. W swoim raporcie Artur  Rolka wspomniał m.in. o spotkaniu z mieszkańcami wsi Wilamowa dot. przebudowy drogi gminnej i powiatowej biegnącej w ich miejscowości (koniec wioski do drogi DK46), o rozmowach z NFZ dot. świątecznej opieki zdrowotnej, o zebraniach sprawozdawczo-zbiorczych OSP w poszczególnych miejscowościach (w większości jednostki wykazały potrzebę wymiany starych wozów strażackich na nowe oraz remont remiz).

Burmistrz poinformował również o spotkaniu w Warszawie, które odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na którym przedstawiono autorski projekt rewitalizacji kamienic (kamienice mają być odrestaurowywane pierzejami). Przerwa międzysesyjna była bardzo intensywna w różnego rodzaje spotkania, które odbywały się np. w poszczególnych placówkach oświatowych. Władze samorządowe brały także udział w uroczystościach przekazania relikwii św. Jana Pawła II w paczkowskim szpitalu, spotkaniu z wolontariuszami Szlachetnej Paczki – Rejonu Paczków, z członkami i rodzinami stowarzyszenia”Więź”, czy uczestnikami Rajdu Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej. W każdy poniedziałek Burmistrz spotykał się z mieszkańcami naszej gminy, głównym tematem rozmów to sprawy związane z kwestiami mieszkaniowymi oraz miejscami pracy.

Artur Rolka wspomniał również o aktualnie trwającym audycie zewnętrznym oraz spotkaniach z Radą Nadzorczą oraz związkami zawodowymi ZUKiM-u. Burmistrz zakomunikował także o zmianie stanowiska prezesa ZUKiM-u, 19 lutego br. powołano na to stanowisko byłego pracownika UM w Paczkowie pana Wiktora Sypka.

Włodarz naszej gminy podczas sprawozdania wskazał również interesującym pomysł zaproszenia do Paczkowa kilkunastoosobowej grupy studentów na warsztaty podczas, których studenci stworzyliby koncepcję płyty rynku oraz pierzei. Gmina Paczków prowadzi rozmowy dot. współpracy z jedną z wyższych uczelni, która mogłaby wziąć udział w realizacji przedsięwzięcia.

Kolejnym punktem programu sesji było wręczenie podziękowań wszystkim sołtysom za ich zaangażowanie i owocną współpracę przez ostatnie cztery lata.  Burmistrz wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej życzyli sołtysom zdrowia, wielu sukcesów oraz powodzenia w dalszej działalności na rzecz ich miejscowości.

Następnie nasi rajcy przystąpili do głosowań nad projektami uchwał. Rozpoczęli od uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r., wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Paczków środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Gminy Paczków oraz ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Kolejnym ważnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków. Tutaj wśród obecnych 14 radnych, tylko jedna osoba wstrzymała się, tym samym uchwałę przyjęto.

Rada podjęła też uchwały, w myśl których wyrażona została zgoda na ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017 oraz na zawarciu kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Podsumowując czwartkowa sesja po kilkugodzinnych obradach, zakończyła się przyjęciem przez Radę Miejską w Paczkowie wszystkich siedmiu uchwał. 
 

Otwórz