Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 7, Paczków, ul. Rynek 42,
2. Lokal mieszkalny nr 6, Paczków, ul. Rynek 48.
 
II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położnych w Paczkowie oznaczonych jako działka nr 1262/21,348, 346/17, 51/2.
2. Część nieruchomości gruntowej położnej w Kamienicy oznaczonej jako działka 1040.
3. Cześć nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej jako działka 549/30.
4. Nieruchomość gruntowa położona w Ujeźdźcu oznaczona jako działka 80/15.


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz