Konkurs dla paczkowskich organizacji pozarządowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konkurs dla paczkowskich organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianego zadania wyniesie 12.500 zł.

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 17 marca 2015 r. do godz. 1500.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – kultura fizyczna”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 20 marca  2015 r. Termin realizacji dotowanych zadań upłynie 31 grudnia 2015 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca tego roku.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. 

Jednocześnie Burmistrz Gminy Paczków zaprasza organizacje pozarządowe i inne podobne podmioty do wskazywania osób, które będą brały w udział w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty  w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, organizowanej przez Gminę Paczków w 2015 roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 9 marca 2015 roku
. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony www.paczkow.bip.net.pl. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków.
 

Otwórz