Dotacje na zabytki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dotacje na zabytki

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił nabór wniosków na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

O pieniądze w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku, mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne, będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadająca taki zabytek w trwałym posiadaniu.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Oznacza to, że dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
•    sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
•    przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
•    wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
•    opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
•    wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
•    sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
•    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
•    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
•    odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
•    odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
•    odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
•    modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
•    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
•    uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
•    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
•    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
•    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wniosek na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku zgłoszenia wniosku, składa się do dnia  28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można znaleźć tutaj. 
 

Otwórz