Budżet przyjęty jednomyślnie!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Budżet przyjęty jednomyślnie!

W czwartek 29 stycznia br. paczkowscy radni spotkali się na pierwszym w tym roku posiedzeniu sesyjnym, które bardzo udanym przedstawieniem jasełkowym uświetniły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Paczkowie.

Głównym tematem posiedzenia był budżet Gminy Paczków na rok 2015. Na sali, oprócz czternastu członków Rady, nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki oraz jego zastępcy Roberta Piegzy. W sesji wziął również udział Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak oraz kilkoro sołtysów wsi z terenu naszej gminy.

Na sali pojawiła się także liczna reprezentacja mieszkańców naszej gminy, którzy skorzystali z otwartego charakteru obrad i możliwości uczestniczenia w nim osób zainteresowanych. Prowadzący obrady Przewodniczący Wiesław Barabasz jeszcze przed rozpoczęciem właściwych obrad, zaprosił Publiczne Przedszkole nr 2 do przedstawienia jasełek. Występ bardzo spodobał się publiczności zebranej na sali posiedzeń, która owacjami na stojąco podziękowała przedszkolakom za ich barwny występ. Dzieci otrzymały upominki w postaci słodyczy i promocyjnych długopisów. 

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Następnie głos zabrał burmistrz Rolka, który przedstawił rajcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Wspomniał w nim m.in. o bezpłatnym transporcie mieszkańców Gminy Paczków do przychodni w Nysie udzielonej na początku stycznia. Nadmienił również o spotkaniu ze Starostą Powiatu Nyskiego podczas, której poruszane były tematy m.in. utrzymania Oddziału Zamiejscowego ds. Komunikacji w Paczkowie, bieżących remontów dróg, częstotliwości kursów PKS, czy Domu Plastyka.

W swoim wystąpieniu Burmistrz zaznaczył, że odbył spotkania dot. kolektorów ściekowych w Kozielnie i Kamienicy, negocjacji dot. oświetlenia ulicznego w TAURONIE. Okres międzysesyjny był czasem intensywnym, Burmistrz Paczkowa wziął udział  w licznych imprezach kulturalnych, a także spotkaniach np. z dyrektorami szkół i przedszkoli, Konwencie Burmistrzów, Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

Po sprawozdaniu Burmistrza Gminy Paczków przyszła pora na Skarbnika Gminy Dariusza Wąsiaka, który za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżet Gminy Paczków na 2015 rok.

Głosowanie nad WPF 2016-2021 poprzedzono odczytaniem projektu uchwały oraz przedstawieniem opinii - dodajmy, że pozytywnej - którą przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie szczegółowe zestawienie poszczególnych kategorii prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, co pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych Gminy. Głównym źródłem dochodów bieżących będą jak zwykle dochody z dzierżaw i najmu, podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Uchwała w sprawie WPI na lata 2016-2021 została podjęta jednomyślnie.

Chwilę później radni przeszli do meritum posiedzenia - uchwalenia budżetu na 2015r., który został przyjęty przez wszystkich obecnych na sali radnych - rajcy jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany projekt.

Budżet Gminy Paczków na rok 2015 stanowi po stronie dochodów kwotę 35 976 379,00 zł, w tym wydatki wyniosą 34 893 531,00zł. W związku z powyższym nadwyżka w budżecie zostanie przeznaczona na rozchody budżetowe, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 082 848,00zł

Radni pochylili się także nad uchwałami m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie, przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.
 

Otwórz