Dofinansowanie psów przewodników

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dofinansowanie psów przewodników

Zarząd Powiatu w Nysie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wyrównanie szans w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Zadanie dotyczy utrzymania i zastosowania profilaktyki zdrowotnej wobec psów przewodników osób niewidomych i słabowidzących. Na dofinansowanie realizacji zadania Powiat Nyski przeznaczył dotację w wysokości 4.000zł.

Konkurs może wygrać jedna organizacja prowadząca działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących z terenu powiatu nyskiego, a dofinansowanie musi być przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących będących członkami danej organizacji i zamieszkujących teren powiatu nyskiego.

Minimalny wkład własny finansowy, na który składają się zarówno finansowe środki własne i/lub środki finansowe z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10%.

Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej na czas określony – od dnia podpisania umowy do dnia 29 grudnia br.

Dofinansowanie musi być przeznaczone dla  osób niepełnosprawnych posiadających psa z certyfikatem potwierdzającym jego status jako psa asystującego. Oferty składać mogą podmioty wymienione w art. 3 ust. 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzące działalność statutową na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2015r  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Słowiańska 17 w godz. od 7.30 do 15.30 (decyduje data wpływu). Składane dokumenty winny być oznaczone dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Wyrównanie szans w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest pani Irena Kłakowicz i pani Agnieszka Stasiuk tel. 774482600, 774482534. 

Otwórz