Poszukiwany specjalista psychoterapii uzależnień

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Poszukiwany specjalista psychoterapii uzależnień

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił nabór na wolne stanowisko specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Ewentualni kandydaci muszą się pospieszyć - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 29 grudnia br.

Wykształcenie kierunkowe, umiejętność nawiązywania kontaktu, otwartość, co najmniej 3 letnie doświadczenie usług terapeutycznych w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie - to tylko niektóre z wymagań, jakie przed kandydatami na to stanowisko stawia ogłaszający nabór Burmistrz Gminy Paczków.

Do zakresu obowiązków na stanowisku specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie należeć będzie m.in.:
1.    prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,
2.    prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
3.    prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych,
4.    organizowanie i prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
5.    organizowanie wspólnych zajęć, wyjazdów,
6.    odpowiedzialność za obiekt w którym odbywają się zajęcia,
7.    nadzór nad zgromadzonym w pomieszczeniach profilaktyki alkoholowej sprzętem,
8.    dokonywanie konserwacji i drobnych napraw w tych pomieszczeniach,
9.    prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą,
10.    motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień.
11.    informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego.
12.    udzielanie wsparcia pacjentom po zakończonym leczeniu odwykowym.
13.    animowanie i wspieranie lokalnego środowiska trzeźwościowego w podejmowanych inicjatywach.
14.    współdziałanie z grupami samopomocowymi: AA – Anonimowi Alkoholicy, Al. -Anon (członkowie rodzin).
15.    koordynacja i aktualizacja strony internetowej w zakresie profilaktyki w gminie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub korespondencyjnie w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Rynek 1) do dnia 29grudnia br. z dopiskiem: TERAPEUTA. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Otwórz