Nowa Rada Miejska zaprzysiężona

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowa Rada Miejska zaprzysiężona

Po wywalczonych mandatach w tegorocznych wyborach samorządowych,15 radnych złożyło uroczyste ślubowanie.

1 grudnia br. w paczkowskim Urzędzie Miejskim odbyła się inauguracyjna sesja nowej Rady Miejskiej. Dokładnie w południe, w ratuszowej sali posiedzeń nowo wybrani radni spotkali się na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej kadencji 2014-2018.

W sesji uczestniczyli dotychczasowy Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski oraz jego zastępca Grzegorz Jasiok, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak oraz Burmistrz- elekt Artur Rolka. Pojawili się także sołtysi kilku podpaczkowskich wsi.

Obrady rozpoczął Zdzisław Michael, który przez ostatnią kadencję pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Były "szef" paczkowskich rajców nowym radnym życzył powodzenia w ich samorządowej służbie mieszkańcom naszej gminy. Następnie Michael przekazał symboliczny Łańcuch Przewodniczącego najstarszemu wiekiem radnemu nowej kadencji – Adamowi Czadankiewiczowi, który poprowadził inauguracyjną sesję.

Pierwsza sesja poświęcona była sprawom organizacyjnym - nowi radni odebrali z rąk Ewy Pawlinów (Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej) stosowne zaświadczenia o wyborze, a następnie, zgodnie z tradycją, złożyli uroczyste ślubowanie. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady złożyli ślubowanie. Wszyscy paczkowscy radni skwitowali je dodaniem formuły "Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg."

Poniżej zamieszczamy pełną treść przyrzeczenia: 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."


Następnie rajcy skupili się na wyborze przewodniczącego oraz przewodniczących komisji stałych. Powołana na początku posiedzenia komisja skrutacyjna przeprowadziła wśród radnych głosowanie i po podliczeniu głosów ogłosiła, że Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został Wiesław Barabasz.

Dokonano również wyboru przewodniczących komisji  - Stanisław Janik został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Piotr Biernat stanął na czele Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami, Beata Korytkowska objęła stanowisko Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Katarzyna Motyka zarządzać będzie Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania propozycji składów poszczególnych komisji stałych i poddali je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonych wcześniej rozmów i konsultacji, Rada przyjęła uchwałę, w myśl której składy czterech wewnętrznych komisji paczkowskiej Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 będą przedstawiać się następująco:
•    Komisja Rewizyjna – Stanisław Janik (Przewodniczący), Ewa Szlosek, Anna Kozłowska, Jerzy Dziasek, Piotr Biernat.
•    Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami – Piotr Biernat (Przewodniczący), Wiesława Nowakowska, Katarzyna Motyka, Adam Czadankiewicz, Anna Kozłowska, Genowefa Konat, Stanisław Janik.
•    Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Beata Korytkowska (Przewodnicząca), Genowefa Konat, Małgorzata Maluch, Jerzy Dziasek, Bronisław Wiśniowski, Józef Stachera, Wiesława Kurowska.
•    Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Katarzyna Motyka (Przewodnicząca),Wiesława Nowakowska, Józef Stachera, Ewa Szlosek,  Wiesława Kurowska, Małgorzata Maluch, Bronisław Wiśniowski, Adam Czadankiewicz.

Zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza Gminy Paczków – Artura Rolki - odbędzie się na kolejnej sesji Rady Miejskiej, która zaplanowana jest na 8 grudnia br.

Skład paczkowskiej Rady Miejskiej VII Kadencji (2014-2018): Małgorzata Maluch, Anna Kozłowska, Genowefa Konat, Bronisław Wiśniowski, Ewa Szlosek, Józef Stachera, Beata Korytkowska, Jerzy Dziasek, Wiesław Barabasz, Katarzyna Motyka, Wiesława Kurowska, Piotr Biernat, Stanisław Janik, Wiesława Nowakowska, Adam Czadankiewicz.
 

Otwórz