Trwa dodatkowa rekrutacja do projektu Cyfrowy Debiut 50 +, zgłoś swoje uczestnictwo!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trwa dodatkowa rekrutacja do projektu Cyfrowy Debiut 50 +, zgłoś swoje uczestnictwo!

Informujemy, że trwa dodatkowa rekrutacja uczestników do projektu „Cyfrowy Debiut 50 +".

Projekt skierowany jest do 40 osób zamieszkałych na terenie Gminy Paczków, tj. osób w wieku powyżej 50. roku życia, których przeciętny dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych i wynosi  844,45 zł.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Paczków poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu oraz komputerów przenośnych w okresie realizacji i trwałości projektu.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać poprzez złożenie podpisanego formularza rekrutacyjnego (wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz pozostałymi dokumentami  świadczącymi o dochodach za poprzedni miesiąc) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków (Kancelaria Ogólna), w terminie do 11 sierpnia 2014 r.  z dopiskiem „Cyfrowy Debiut 50 +”.

Dodatkowa rekrutacja będzie trwać od 22 lipca do 11 sierpnia 2014r. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do Projektu można uzyskać u specjalisty ds. rekrutacji Diany Popczyk pod nr tel. 77 431 67 91 wew. 151.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:
Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Cyfrowy Debiut 50+
Formularz zgłoszeniowy Cyfrowy Debiut 50+
Umowa użyczenia  Cyfrowy Debiut 50+


 

Otwórz