Trwa dodatkowa rekrutacja do projektu Cyfrowy Debiut 50 +

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trwa dodatkowa rekrutacja do projektu Cyfrowy Debiut 50 +

Informujemy, że rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja uczestników do projektu „Cyfrowy Debiut 50 +".

Projekt skierowany jest do 40 Beneficjentów Końcowych zamieszkałych na terenie Gminy Paczków, którzy zostaną wybrani spośród grupy docelowej projektu, tj. osób w wieku powyżej 50. roku życia, których przeciętny dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych i wynosi  844,45 zł (wg definicji z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Celem ogólnym projektu pt. „Cyfrowy Debiut 50+” jest zapewnienie do końca XII 2015 r. (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 280 osób w wieku pow. 50 lat spełniających kryteria  - poprzez zapewnienie im dostępu do Internetu. Projekt obejmie wsparciem 70 osób z Gminy Kluczbork, 30 z G. Bierawa, 30 z G. Tarnów Opolski, 20 z G. Byczyna, 15 z G. Świerczów, 40 z G. Paczków, 30 z G. Olesno, 15 z G. Domaszowice oraz 30 z G. Polska Cerkiew.

Zgłoszenia do Projektu w gminie Paczków należy dokonać poprzez złożenie podpisanego formularza rekrutacyjnego (wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz pozostałymi dokumentami świadczącymi o dochodach za poprzedni miesiąc) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków (Kancelaria Ogólna), w terminie do 16 lipca 2014 r.  z dopiskiem „Cyfrowy Debiut 50 +”. Rekrutacja będzie trwać od 3 lipca do 16 lipca 2014r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do Projektu można uzyskać pod numerem telefonu specjalista ds. rekrutacji Diana Popczyk tel. 77 431 67 91 wew. 151.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:
Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Cyfrowy Debiut 50+
Formularz zgłoszeniowy Cyfrowy Debiut 50+
Umowa użyczenia  Cyfrowy Debiut 50+


 

Otwórz