Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianego zadania wyniesie 10 tys. zł. 

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu wspierania działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Oferty dotyczące wspierania wykonywania zadania publicznego należy składać w zamkniętej kopercie (wraz z niezbędnymi załącznikami) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, pok. 10 - I piętro) w terminie do 12 czerwca 2014 r. do godz. 15:00. Kopertę należy opatrzyć opisem „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”). Rozpatrzenie ofert nastąpi do 16 czerwca  2014 r. Termin realizacji dotowanych zadań upłynie 31 grudnia 2014 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca tego roku.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. 

Otwórz