Uczniowie poznają fascynujący świat nauki i technologii

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Uczniowie poznają fascynujący świat nauki i technologii

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego realizuje projekt pn. „Fascynujący świat nauki i technologii”.

Projekt jest dofinansowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzą nową jakość w opolskiej edukacji. Jest to pomysł pokazania, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w.

Działania będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć).

Z terenu całego województwa opolskiego udział bierze 378 szkół, w tym z naszej gminy w projekcie uczestniczą 4 szkoły:

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Kamienicy,
-  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Paczkowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trzeboszowicach.


W ramach projektu przeprowadzono zostaną:

Działanie I – badania
Przebadanie wszystkich uczniów, narzędziami zakupionymi i nieodpłatnie przekazanymi do każdej szkoły. Badanie ma na celu opracowanie diagnozy i pomocy uczniom w zakresie:
•    trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu
•    trudności w uczeniu się matematyki
•    potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów
Diagnoza została przeprowadzona przez nauczycieli danej szkoły we wrześniu 2013 r. i będzie wykonana  raz jeszcze we wrześniu 2014 r. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie po zakończeniu projektu będzie posiadała profesjonalne programy do diagnozy trudności i predyspozycji uczniów co w znacznym stopniu usprawni realizację zadań wynikających z rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działanie II – zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele (w oparciu o zaproponowany scenariusz) mają możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy. Nowoczesne metody i środki nauczania pozwolą na zaciekawienie uczniów wybranym przedmiotem lub grupą przedmiotów, jak również zauważyć korelację między różnymi dziedzinami życia i nauki.

Zajęcia pozaszkolne – wyjazdy edukacyjne

Działanie III – Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu:

Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywać się będą w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Są to pracownie wyposażone w przyrządy do doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody, do prowadzenia badań powietrza (stacja pogody), wody i zmysłów człowieka. Mają za zadanie pobudzanie uczniów
do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy.

Działanie IV – zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych
Zaplanowane zajęcia realizowane będą w instytucjach kultury (np. kina, teatry, filharmonie, galerie, muzea itp.) oraz w gospodarstwach edukacyjnych z terenu województwa opolskiego.

Działanie V – zajęcia w ośrodkach akademickich 
Zajęcia realizowane będą w ośrodkach akademickich dla uczniów z klas IV-VI. Będą uzupełnieniem zajęć w pracowniach eksperymentalnych RCRE. Planuje się cykl 4 wykładów dla grupy uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i  1 wykład dla grupy uczniów w zakresie nauk humanistycznych.

Dzieci ze szkół biorących udział w projekcie odbyły już kilka wycieczek do ośrodków akademickich w Opolu, poznając nie tylko strukturę, wyposażenie ośrodków, ale i formę zajęć prowadzonych  na uczelniach. Z ich relacji wynika, że niektórzy odkryli nowe zainteresowania, a inni stwierdzili, że wiedzą już kim chcą zostać w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że kolejne zajęcia, które są jeszcze przed naszymi uczniami przyniosą im wiele radości, a jednocześnie poszerzą  ich horyzonty i wiedzę.
 

Otwórz