Stawki podatków w Gminie Paczków na 2014 rok

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Stawki podatków w Gminie Paczków na 2014 rok

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że w roku podatkowym 2014 stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian.

Podatnik ma obowiązek złożyć informację do burmistrza, na urzędowym formularzu, o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych. Ma na to 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające jego powstanie (np. zakup nieruchomości).

W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zobowiązane są do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Wzory deklaracji można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej:

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny


Stawki na terenie Gminy Paczków, określone są  uchwałą Nr  XII/88/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 listopada 2011 r., poniżej  przedstawiamy wysokości poszczególnych stawek:

Podatek od nieruchomości

 


j.m.

Stawka podatku
(w złotych)


- grunty


  • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

m2

0,80


  • Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

ha

4,33


  • Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publicznego

m2

0,30


- od budynków lub ich części


  • Mieszkalnych

m2

0,55


  • Związanych z prowadzeniem działalności oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej budynków mieszkalnych lub ich części

m2

19,50


  • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

m2

10,24


  • Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

m2

4,45


  • Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publicznego

m2

6,50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Informujemy, że stawki podatku rolnego w roku 2014 wynoszą: 

• dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) – 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy – równowartość pieniężna 2,5 q żyta. (Dz.U.2013.1381, art. 4 ust.1 pkt.1)
• dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 346,40 zł za 1 ha fizycznego gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta (Dz. U. 2013.1381, art. 4 ust.1 pkt.2),

Obliczenia wynikają ze średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18 października 2013r. Na terenie Gminy Paczków nie została podjęta uchwała o obniżeniu cen żyta do celów podatku rolnego.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2014 roku wynosi 37,63 zł i jest to równowartość pieniężna 0,220m 3 drewna, obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, co wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 21 października 2013r. (Dz. U. 2013.465, art.4 ust. 1). 

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
parter, pokój nr 5A
tel. (77) 431 67 91 wew. 181

 

Otwórz