Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków – www.paczkow.bip.net.pl.

I.    Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.    Lokal mieszkalny nr 6  – Paczków, ul. Rynek 51
2.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Armii Krajowej 27

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.    Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działek: 426/2, 651/1, 863, 1216/5, 934, 992/27, 992/9, 308/1, 275, 132, 1065, 231, 172/8, 922/6, 683/6.
2.    Część nieruchomości gruntowych położonych w Kamienicy oznaczonych numerem działek: 973, 1047, 498.
3.    Część nieruchomości gruntowych położonych w Dziewiętlicach oznaczonych numerem działek: 119/1, 505.
4.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 850.
5.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Gościcach oznaczonej numerem działki   493.
6.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Paczkowie oznaczonej numerem działki  387/1.

III. Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie gospodarcze położone w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza, działka nr  
     922/2.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


 

 

Otwórz