Sprawdź wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sprawdź wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przemysłowo – usługowym położona w Paczkowie przy ul. Staszica 16a, działki nr 315/2 i 317/2 o pow. 0,0602 ha.

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 434/1.

III. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 6  – Paczków, ul. Staszica 12
2.  Lokal mieszkalny nr  2 – Paczków, ul. Daszyńskiego 32a

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl

Otwórz