Stowarzyszenie Generacja złożyło ofertę zadania publicznego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Stowarzyszenie Generacja złożyło ofertę zadania publicznego

Burmistrz Gminy Paczków informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą "Muzyczne lato w Paczkowie", którą to przedłożyło Stowarzyszenie "Generacja".

Stowarzyszenie "Generacja” z siedzibą przy ulicy Norwida 1, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Muzyczne lato w Paczkowie" - formalność ta została dokonana w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536) - tryb pozakonkursowy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz na stronie www.paczkow.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1) lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2013 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 OFERTA DO POBRANIA TUTAJ

Otwórz