Oferta pracy: Urząd Miejski szuka Zastępcy Skarbnika Gminy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Oferta pracy: Urząd Miejski szuka Zastępcy Skarbnika Gminy

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił niedawno nabór na wolne stanowisko urzędnicze - zastępcy Skarbnika Gminy Paczków. Ewentualni kandydaci na złożenie dokumentów aplikacyjnych mają czas do końca lipca 2013 roku.

Wśród niezbędnych wymagań na tę posadę znaleźć można m.in. wyższe wykształcenie ekonomiczne lub ukończone podyplomowe studia ekonomiczne oraz co najmniej 3 letni staż pracy, w tym 3 lata w księgowość (również w formie działalności gospodarczej). Konieczna jest również biegła obsługa programów komputerowych, w tym Pakietu Office oraz znajomość programów finansowo-księgowych. Przyszły pracownik UM powinien również posiadać polskie obywatelstwo, w pełni korzystać z praw publicznych i nie być karanym za umyślne przestępstwa. Na tym stanowisku wskazana jest także dobra znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej JST.

Do zadań wykonywanych na tym stanowisku należeć będą:

  • prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo-księgowym, w szczególności organu,
  • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych,
  • planowanie, analiza i uzgadnianie kont dochodów i wydatków budżetowych,
  • analiza kont przychodów i rozchodów,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • kontrola kasy Urzędu,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
  • monitorowanie i wykonywanie budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  • wykonywanie czynności i zadań głównego księgowego budżetu - w przypadku nieobecności Skarbnika.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie ul. Rynek 1 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie z adnotacją: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy Paczków" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2013 r. do godz. 15.00.

Więcej szczegółów znaleźć można w treści ogłoszenia, które dostępne jest na łamach Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz