Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 2 – Dziewiętlice 94
2.    Lokal mieszkalny nr 12 – Paczków, ul. Rynek 29-30 (klatka 30)
3.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Kościelna 9

II  Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.   Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Rynek 54
2.   Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 51, działka nr 1125/2 o pow. 1,3041 ha.

      III. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działek: 591/1, 589/1, 1093/7, 922/6, 609/7, 609/8, 785/3, 1055, 683/6, 785/4, 1262/21, 158/1, 964
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/20
3. Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 454/4.


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 

 

 

Otwórz