Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 2 - Paczków, ul. Narutowicza 2
2. Lokal mieszkalny nr 3 - Paczków, ul. Wrocławska 13-13a-15-17
3. Lokal mieszkalny nr 3 - Paczków, ul. Narutowicza 12-14
4. Lokal mieszkalny nr 1 - Paczków, ul. Narutowicza 7
5. Lokal mieszkalny nr 7 - Paczków, ul. Piastowska 4
6. Lokal mieszkalny nr 1 - Paczków, ul. Amii Krajowej 22
7. Lokal mieszkalny nr 3 - Paczków, ul. Rynek 26

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działek 350, 1093/7, 682, 785/3, 683/6, 91, 646/13, 1262/21, 292, 914.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach oznaczonej numerem  działki 88/11.
3. Nieruchomości gruntowe położone w Lisich Kątach oznaczone numerami działek 39/1 i 39/2.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz