Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 13 – Paczków, ul. Kościelna 4
2.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Słowackiego 2
3.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Wojska Polskiego 14

II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
      1. Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Rynek 51
   
       III. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerami działek 292, 376.

 IV. Najem na okres do 3 lat:
 1. Lokal użytkowy położony w Ujeźdźcu 52 a.
 

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 


 

Otwórz