Zakład Wodociągów i Kanalizacji czeka na nowego dyrektora

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zakład Wodociągów i Kanalizacji czeka na nowego dyrektora

Stanowisko dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie czeka na obsadzenie. Po złożeniu wypowiedzenia i planowanym przejściu na emeryturę Czesława Karolczaka, dotychczasowego szefa ZWiK, Burmistrz Gminy Paczków ogłasza konkurs na to stanowisko.

Polskie obywatelstwo, wyższe wykształcenie o specjalności związanej z zakresem obowiązków, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (w tym przynajmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku), znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, ustawy o finansach publicznych oraz prawa pracy, zdolności interpersonalne i organizacyjne, obsługa komputera - to tylko niektóre z kryteriów, jakie muszą spełniać potencjalni kandydaci do dyrektorskiego fotela ZWiK.

Piastowana funkcja obliguje do wypełniania szeregu obowiązków - oprócz bieżącego prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań statutowych oraz reprezentowania na zewnątrz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, dyrektor będzie wypełniać zadania dotyczące spraw kadrowych, dyscyplinarnych, organizacyjnych, a także sprawować nadzór i prowadzić gospodarkę finansową jednostki.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie - ul. Rynek 1 (sekretariat) - lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie z adnotacją: "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na łamach Biuletynu Informacji Publicznej. Z wszystkimi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwórz