Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Rynek 33
2.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Narutowicza 13-15


II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.  Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Piastowska 1

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Nieruchomość gruntowa położona w Starym Paczkowie oznaczona numerem działki  282/4.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach oznaczonej numerem działki 88/11
3. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działek 91, 132.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 

 

 

Otwórz