Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.  Lokal mieszkalny nr 3 - ul. Staszica 20, Paczków
2.  Lokal mieszkalny nr 2 - ul. Rynek 42, Paczków
3.  Lokal mieszkalny nr 1  - ul. Staszica 23, Paczków
4.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 250/1 o pow. 0,0300 ha położona w Dziewiętlicach.

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki nr 1093/7, 683/1, 863, 646/13, 170/5, 346/16, 1054/5

III. Najem na okres do 3 lat:
1. Najem pomieszczenia garażowego położonego w Paczkowie przy ul. Kołłątaja 2, dz. nr 371/8

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz