Do wzięcia 280 tysięcy złotych na zabytki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Do wzięcia 280 tysięcy złotych na zabytki

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków na realizację zadań publicznych w roku 2012, związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

W tym roku na realizację zadań w tym temacie przeznaczono łączną kwotę 280 tys. zł. Kwota ta przewidziana jest na teren całego województwa opolskiego. W naszej gminie nie brakuje obiektów zabytkowych, które mogą wymagać remontu, a ogłoszony konkurs ma na celu wsparcie tego typu inicjatyw.

O pieniądze mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego lub finansują prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Oznacza to, że dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wnioski dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego należy złożyć do piątku 16 marca 2012 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Żeromskiego 3, III piętro. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Departamentu. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z wnioskiem projektu i harmonogramu realizacji zadania. Rozpatrywane będą wnioski, w których wkład własny podmiotu w realizację zadania wynosi min. 30% kosztów całkowitych. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, jeżeli zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia powyższych prac. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można znaleźć tutaj. 

Otwórz