Wyniki otwartych konkursów ofert

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyniki otwartych konkursów ofert

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W otwartym konkursie mogły uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia.

Pierwsze zadanie - "Pomoc społeczna" - to m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz próby wyrównywania ich szans w życiu społecznym.

W przypadku zadania pod nazwą "Ochrona i promocja zdrowia" realizacja powinna opierać się m.in. o prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia, podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy, wspieranie działań z zakresu rozwiązywania problemów zdrowotnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży czy prowadzenie zajęć promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne.

Zadanie pod nazwą "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" obejmuje m.in. wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie; wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, a także wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów i wystaw.

Poniżej publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert:

Otwórz