Ostatnia sesja w tym roku - budżet na rok 2012 uchwalony!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ostatnia sesja w tym roku - budżet na rok 2012 uchwalony!

- Stwierdzam, że uchwała budżetowa na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie. Bardzo się cieszę, że przegłosowaliśmy ten budżet i że będziemy go wspólnie realizować w nadchodzącym roku - tymi słowami Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael podsumował najważniejszą część ostatniej w tym roku sesji paczkowskich rajców.

Piętnasta w tym roku sesja odbyła się w środę 28 grudnia, tradycyjnie w zabytkowej sali Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Jak łatwo się domyślić, głównym tematem posiedzenia był budżet Gminy Paczków na rok 2012. Na sali, oprócz czternastu członków Rady, tradycyjnie nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego oraz jego zastępcy Grzegorza Jasioka. W posiedzeniu wziął również udział Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak oraz kilkoro sołtysów wsi z terenu naszej gminy.

Na sali pojawiła się także liczna żeńska reprezentacja Stowarzyszenia Kupców - właścicielki sklepów w centrum Paczkowa skorzystały z otwartego charakteru obrad i możliwości uczestniczenia w nim osób zainteresowanych. Prowadzący obrady Przewodniczący Michael dopuścił panie do głosu poza porządkiem, jeszcze przed rozpoczęciem właściwych obrad.
Przedstawicielkom miejskich kupców zależy na wydłużeniu czasu bezpłatnego parkowania samochodów zaopatrzeniowych, które obsługują ich sklepy oraz na przywróceniu dawnych, niższych stawek opłat parkingowych w reaktywowanej niedawno Strefie Płatnego Parkowania. Zdaniem kupców podwyższenie stawki do kwoty 2 zł za godzinę spowodowało znaczne zmniejszenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum Paczkowa, a co za tym idzie wyraźny spadek ich obrotów. W ich opinii wprowadzone stawki są za wysokie, a to odstrasza przyjeżdżających do rynku ich potencjalnych klientów. Przywrócenie "starych" stawek (1 zł za godzinę) mogłoby - ich zdaniem - wydatnie poprawić tę sytuację. Czy rzeczywiście tak by było? Trudno jednoznacznie stwierdzić.
O ile kwestia obniżki stawek jest raczej mało prawdopodobna (przy tak niewielkiej strefie, jaka działa w naszym mieście, mniejsze stawki byłyby absolutnie nieopłacalne, a jej funkcjonowanie jest konieczne - wcześniej natłok samochodów wyraźnie utrudniał sprawną komunikację i powodował duże ograniczenia w parkowaniu), to radni zapowiedzieli gotowość do dyskusji w przyszłym roku na temat ewentualnych udogodnień dla kupców. "Gołym okiem" da się zaobserwować, że SPP już spełnia swoje zadanie - samochodów w paczkowskim centrum jest mniej, rotacja parkujących pojazdów wyraźnie wzrosła, a dzięki temu w kameralnym, zabytkowym sercu "Polskiego Carcassonne" jest teraz przestronniej i bezpieczniej. Niestety, jest i druga strona medalu, na którą uskarża się właśnie Stowarzyszenie Kupców w Paczkowie.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie głos zabrał burmistrz Wyczałkowski, który przedstawił rajcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Wspomniał w nim m.in. pozytywnym zaopiniowaniu planu pracy paczkowskich aptek na 2012 rok, zgodach na bezprzetargową sprzedaż najemcom kilku mieszkań, konieczności przeprowadzenia remontu pieca w PSP nr 3, przeprowadzeniu remontu ubytków chodnika przy ul. Wrocławskiej oraz wyznaczeniu na prośbę SKON "Więź" kilku dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Paczkowa dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Po sprawozdaniu Burmistrza Gminy Paczków przyszła pora na przedstawienie wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Paczkowie. Wśród propozycji radnych znalazło się m.in. zorganizowanie w paczkowskim Urzędzie Miejskim dyżurów osoby, która mogłaby po godzinach pracy UM doradzać przedsiębiorcom lub organizacjom pozarządowym w kwestii pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Radni zawnioskowali też przeniesienie bazy monitoringu centrum Paczkowa z siedziby Straży Miejskiej do Komisariatu Policji, gdzie monitoring mógłby być prowadzony całodobowo. Rajcy zasugerowali objęcie monitoringiem nie tylko rynku, ale także plantów miejskich.

Tego dnia radni podjęli w sumie dziewięć uchwał. Pierwsze trzy z nich dotyczyły korekt, paragrafowych przesunięć oraz ustaleń wydatków niewygasających w tegorocznym budżecie Gminy Paczków. Następnie podjęto uchwały w sprawie uchwalenia dwóch gminnych dokumentów strategicznych na 2011 rok: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii. Obie publikacje zawierają zbiór zadań i przedsięwzięć, których celem nadrzędnym jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. W te części wszystkie projekty uchwał zostały jednogłośnie zaakceptowane.

Kolejne dwie uchwały miały charakter wręcz kluczowy i były prawdziwym "gwoździem" programu ostatniej w tym roku sesji. Mowa o uchwale w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków na lata 2012-2018 oraz uchwale w sprawie ustalenia gminnego budżetu na przyszły rok.
Głosowanie nad WPF 2012-2018 poprzedzono odczytaniem projektu uchwały oraz przedstawieniem opinii - dodajmy, że pozytywnej - którą przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie szczegółowe zestawienie poszczególnych kategorii prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, co pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych Gminy. Na rok 2012 planuje się spadek dochodów Gminy Paczków o około 3,91% (w stosunku do planu na 2011 r.). W kolejnych latach, czyli do roku 2018, wzrost dochodów bieżących ustalono na poziomie nie przekraczającym PKB. Głównym źródłem dochodów bieżących będą jak zwykle dochody z dzierżaw i najmu, podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze względu na kryzys gospodarczy oraz wprowadzone przez państwo ustawowe ulgi i obniżki stawek podatkowych, a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością, jednak w prognozie założono ich wzrost.
Po krótkiej dyskusji, radni przystąpili do głosowania. Uchwała w sprawie WPI na lata 2012-2018 została podjęta jednomyślnie.

Chwilę później radni przeszli do meritum posiedzenia - uchwalenia budżetu Gminy Paczków 2012. Po przeanalizowaniu propozycji i opinii poszczególnych komisji oraz dyskusji nad ostatecznie odrzuconym wnioskiem radnego Przemysława Tetłaka (o zmniejszenie puli dotacji dla stowarzyszeń sportowych o 15 tys. zł i przesunięcie tych środków na doposażenie placu zabaw przy ul. Staszica), członkowie paczkowskiej Rady Miejskiej przystąpili do głosowania. Finalnie budżet Gminy Paczków na rok 2012 został przyjęty w niezmienionej wersji przez wszystkich obecnych na sali radnych - rajcy jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany projekt, dzięki czemu Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael mógł ogłosić zakończenie prac nad uchwałą budżetową Gminy Paczków 2012, oficjalnie zatwierdzając jej przyjęcie i dziękując Burmistrzowi Gminy Paczków oraz wszystkim radnym za owocne efekty budżetowych przygotowań. Wypracowany dokument jest w wielu elementach kompromisowym efektem kilkutygodniowych dyskusji, posiedzeń komisji, analiz i obliczeń. Warto podkreślić, że prace nad przyszłorocznym budżetem przebiegały bardzo sprawnie i w dużej mierze w znacznie spokojniejszej atmosferze niż np. przed rokiem - wystarczy przypomnieć, że budżet na rok 2011 został przyjęty przy aż 5 głosach sprzeciwu. 

Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z kilkoma użytkownikami gminnych nieruchomości gruntowych oraz uchwałą w sprawie przystąpienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamienicy do projektu "Mały człowiek, duże możliwości", czyli systemowego programu rozwojowego, którym objęci zostaną wszyscy uczniowie klas I-III tej placówki. W ramach projektu podstawówka w Kamienicy zostanie wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne, a wybrane grupy uczniów zostaną objęte programami indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Obie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

W części poświęconej wolnym wnioskom Klub Radnych "Horyzont" złożył propozycję renegocjacji warunków umowy z firmą obsługującą paczkowską Strefę Płatnego Parkowania. Chodzi o wprowadzenie dwa razy w tygodniu (w środę i w sobotę) niższych opłat parkingowych - w tych dniach zamiast 2 zł za godzinę opłata miałaby wynosić 1 zł. Czy administrator SPP zaakceptuje taki pomysł? Dowiemy się zapewne wkrótce, choć biorąc pod uwagę fakt, że właśnie w środy i soboty - paczkowskie dni targowe - w centrum naszego miasta jest największych ruch, a SPP prosperuje najlepiej, odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. 

Sesję zamykającą 12 miesięcy wytężonej pracy paczkowskiej Rady Miejskiej zakończył symboliczny toast szampanem oraz serdeczne noworoczne życzenia od Przewodniczącego Zdzisława Michaela, a następnie Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego. Kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie już w styczniu 2012 roku - wtedy też rajcy rozpoczną drugi pełny rok swojej samorządowej misji.  

Otwórz