Zaproszenie dla paczkowskich organizacji pozarządowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zaproszenie dla paczkowskich organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza organizacje pozarządowe i inne podobne podmioty do wskazywania osób, które będą brały w udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Gminę Paczków w 2012 roku.

Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w 2012 roku.

Członkowie komisji konkursowych pełnią swoje funkcje społecznie, a przedmiotem ich pracy w komisjach konkursowych będzie ocena i opiniowanie ofert w przyszłorocznych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Paczków organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, fundacjom itp.). Zadania te wykonuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu, a ich celem będzie rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy Paczków, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

W skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
  • posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

Termin zgłaszania kandydatów upływa we wtorek 20 grudnia 2011 roku. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony www.paczkow.bip.net.pl. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków.
 

Otwórz