Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, iż zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, przy ul. Rynek 1.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.     

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 1 - Unikowice 46

II. Dzierżawa nieruchomości:

1.  Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działek 589/1, 431/1, 591/4, 620, 1108/2

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl

Otwórz