Koniec wakacji - radni wrócili do pracy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Koniec wakacji - radni wrócili do pracy

Członkowie Rady Miejskiej w Paczkowie wrócili do pracy po wakacjach, spotykając się w czwartek 25 sierpnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie na kolejnej sesji.

Było to dziesiąte w obecnej kadencji posiedzenie sesyjne naszych rajców. Na sali tym razem zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, ale reprezentował go jego zastępca Grzegorz Jasiok, obecny był także Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak. W sesji wzięła również udział Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol, która jest przedstawicielką naszego miasta w szeregach władz wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczyło też kilkoro sołtysów z terenu naszej gminy, a także jeden z mieszkańców Paczkowa, który skorzystał z otwartego charakteru obrad i możliwości uczestniczenia w nim osób zainteresowanych.

Główne obrady sesji jak zwykle poprzedziło sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Raport, pod nieobecność Bogdana Wyczałkowskiego, przedstawił radnym Grzegorz Jasiok. Wspomniał on m.in. o prowadzonej na bieżąco sprzedaży na rzecz najemców paczkowskich mieszkań komunalnych, ogłoszonych w ostatnim czasie przetargach oraz o rozpoczynających się dwóch istotnych inwestycjach - gruntownej modernizacji ulicy Radosnej oraz pierwszym etapie rewitalizacji, czyli montażu nowego oświetlenia parkowego oraz iluminacji architektonicznych naszych unikatowych fortyfikacji.
Wiceburmistrz poinformował również o odbytym spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie zgody na rozpoczęcie budowy "fermy wiatrowej" w okolicach Paczkowa. Do dziś WKZ nie wydał pozwolenia na montaż turbin wiatrowych, które, jego zdaniem, wydatnie przyczynią się do zakłócenia krajobrazu oraz przesłonięcia panoramy zabytkowego "Polskiego Carcassonne". Władze samorządowe Paczkowa zaproponowały nowe lokalizacje dla 15 wiatraków i jest nadzieję, że tym razem Konserwator spojrzy na nie przychylniejszym okiem.

Jasiok poruszył także temat Fabryki Ceramiki Budowlanej JOPEK, która od czerwca 2011 roku pozostaje w stanie upadłości. Cegielnią administruje obecnie syndyk, który ma za zadanie pokrycie wierzytelności sięgających sumy 5 mln zł. Nie tylko paczkowski zakład "Jopka" ma problemy finansowe, bo potężne tarapaty przeżywa cała spółka, która, oprócz Paczkowa, ma swoje zakłady także w Sierakowicach, Bytomiu, Środzie Śląskiej czy Bydgoszczy. Dotychczasowy krajowy lider produkcji wyrobów ceramicznych dziś zmaga się z zadłużeniem wycenianym na 90 milionów zł. Kiepska kondycja finansowa fabryki nie jest nowością, ponieważ Gmina Paczków już od kilku lat pomaga zakładowi, rozliczając należny od niej podatek od nieruchomości w postaci materiału ceramicznego, który jest wykorzystywany do inwestycji i remontów gminnego majątku.
Sytuacja paczkowskiej cegielni nie jest najgorsza - zadłużenie na poziomie 5 mln zł nie musi odstraszać potencjalnych inwestorów. Wiceburmistrz Paczkowa poinformował, że na spotkaniu z syndykiem paczkowskiego "Jopka" uzyskał zapewnienie, że produkcja nie zostanie wstrzymana, a dodatkowych zwolnień kadrowych nie będzie. Przetarg na sprzedaż zakładu zostanie ogłoszony, gdy tylko wszystkie formalności zostaną dopięte na ostatni guzik. Nieoficjalnie mówi się o poważnym zainteresowaniu trzech potencjalnych nabywców cegielni przy ulicy Robotniczej.

Sierpniowe obrady w dużej mierze zdominował temat dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 5, o którą ubiegają się jej mieszkańcy. Wspólnota zawnioskowała u władz samorządowych Paczkowa dofinansowanie remontu jednej z elewacji (nie frontowej, jak sugerowały niektóre źródła) ich zabytkowego budynku. To zaplanowane przedsięwzięcie uzyskało wsparcie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w Nysie, ale pieniędzy na realizację inwestycji jest wciąż za mało (w tym roku do inwestycji nie dorzuci się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego). Głos w sprawie, oprócz przybyłego na sesję mieszkańca wspomnianej wspólnoty, zabrała również Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol, która zaapelowała do władz Paczkowa o wsparcie tej i innych tego typu inicjatyw.
Na czerwcowej sesji Burmistrz Bogdan Wyczałkowski zaproponował rozpisanie konkursu na przyznanie dotacji na ochronę zabytków i tak też się stało. Poprawne oferty złożyły trzy wspólnoty, w tym również ta z ulicy Daszyńskiego. Wśród radnych pojawiła się także propozycja przeznaczenia na ten cel środków w wysokości 30 tys. zł, które wcześniej planowano przeznaczyć na przeniesienie targowiska. Teraz czekamy na dalsze decyzje.

Na sesji radni skupili się na ośmiu uchwałach. Pierwsze cztery z nich dotyczyły bezpośrednio kształtu tegorocznego budżetu Gminy Paczków oraz zmian w zapisach wieloletniej prognozy finansowej. Nowo powstałe oficjalne ugrupowanie opozycyjne "Horyzont", które na poprzedniej sesji uformowało się w szeregach paczkowskiej Rady Miejskiej, podczas głosowań nad wspomnianymi uchwałami wstrzymało się od głosu. Opozycyjni radni nie obrali też stanowiska w kwestii istotnej uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Paczków kredytu długoterminowego. Warto dodać, że przyjęcie uchwał tego typu wymaga bezwzględnej większości głosów, czyli co najmniej 8 głosów "za". Opozycja wstrzymała się od głosu, a wobec kilku nieobecności uchwała nie została przyjęta. Radni - również ci należący do "Horyzontu" - głosowali w maju tego roku za uchwałami, które zwiększały tegoroczne wydatki budżetowe. Co więcej, opozycyjna grupa radnych wnioskowała na początku sierpniowej sesji o zabezpieczenie w paczkowskim budżecie kwoty 30 tys. zł na remonty zabytków, m.in. dla wspólny przy ul. Daszyńskiego. Dodatkowe środki finansowe w budżecie jednak się nie pojawią, bo uchwała została odrzucona.

Nasi rajcy podjęli następnie uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Przegłosowano też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, które należą do Gminy. Kolejną kwestią, nad którą tego dnia pochylili się członkowie Rady, było podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy przy okazji, że wybory zostały zarządzone na niedzielę 9 października 2011 r.

W części poświęconej wolnym wnioskom i interpelacjom pojawiło się kilka interesujących propozycji. Radni "Horyzontu" zawnioskowali m.in. wprowadzenie imiennych głosowań podczas sesji paczkowskiej Rady Miejskiej, tak aby każdy mieszkaniec gminy Paczków mógł wiedzieć, w jaki sposób głosował wybrany przez niego radny. Pojawiło się też sporo uwag dotyczących estetycznych szczegółów z terenu miasta, wśród których znalazła się m.in. sugestia zagospodarowania ławkami oraz zwiększenia częstotliwości sprzątania ulicy Miraszewskiego. Listę wniosków przedstawiła też Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami, które zdaniem jej członków powinny zostać zrealizowane w następnym roku budżetowym - znalazła się wśród nich m.in. modernizacja ulicy Okrzei i 1-go Maja, remont ulicy Górniczej, pokrycie ulicy Dąbrowskiego nawierzchnią asfaltową, przebudowa ulicy Krótkiej oraz uzupełnienie sieci oświetleniowej w Unikowicach i Lisich Kątach.

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej planowana jest pod koniec września 2011 roku. 

Otwórz