Rusza nabór wniosków o stypendia szkolne

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rusza nabór wniosków o stypendia szkolne

Wakacje niechybnie dobiegają końca, dlatego Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Paczkowie jest już gotowy do przyjmowania wniosków o stypendia szkolne dla uczniów z gminy Paczków.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2011/2012 przysługują m.in. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, ale niedłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło określone zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 351 zł netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie lub stałe zameldowanie na terenie gminy Paczków.

W roku szkolnym 2011/2012 wnioski o stypendium można składać w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (ul. Rynek 1 - Wydział Oświaty, II piętro, pokój nr 15) w terminie od 1 września do 15 września 2011 roku.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć opinię dyrektora szkoły oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach (w przypadku oświadczenia należy pamiętać o wymaganej klauzuli, potwierdzającej świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji). Druki wszystkich niezbędnych dokumentów znajdują się na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz