Wyprawka szkolna? Złóż wniosek o dofinansowanie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyprawka szkolna? Złóż wniosek o dofinansowanie

Powoli kończą się tegoroczne wakacje, a wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Najwyższa zatem pora, by poczynić wstępne przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego 2011/2012. Przypominamy, że jak co roku rodzice uczniów z terenu naszej gminy mogą składać u dyrektorów poszczególnych szkół wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

Rządowy program pomocowy "Wyprawka szkolna" przewiduje dofinansowanie wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód - w przeliczeniu na członka rodziny - nie przekracza 351 zł, czyli kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Dodatkowo dofinansowanie mogą też otrzymać uczniowie z rodzin uzyskujących wyższe dochody, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów objętych programem w danej gminie. O dofinansowanie mają prawą ubiegać się także rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, których rodzinne budżety nie pozwalają na zakup kompletnego zestawu podręczników szkolnych. Dotyczy to zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, choć w przypadku tych drugich istnieje dość znaczące ograniczenie - w tym roku z pomocy w ramach "Wyprawki szkolnej" skorzystać mogą jedynie gimnazjaliści w III klasach.

Tegoroczna maksymalna wartość pomocy wynosi do 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz do 325 zł dla uczniów III klasy gimnazjum. Te same kwoty przysługują uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem kształcenia specjalnego, a w ich przypadku o dotację mogą ubiegać dzieci klas I-III podstawówki oraz z wszystkich roczników gimnazjum. Pieniądze na wyprawki pochodzić będą w dużej mierze z budżetu Ministerstwa Edukacji, które pokryje 80% zawnioskowanych wydatków - pozostałe 20% zabezpieczy paczkowski samorząd.

Wniosek o przyznanie dofinansowania składać można do dyrekcji poszczególnych paczkowskich szkół w terminie do 6 września 2011 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych pisemne uzasadnienie. Pieniądze za zakup podręczników będą zwracane rodzicom na podstawie faktur lub paragonów. 

Otwórz