W Paczkowie powołano Zespół Interdyscyplinarny

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności W Paczkowie powołano Zespół Interdyscyplinarny

Na początku lipca w siedzibie Gminnego Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Paczkowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wprowadzone w zeszłym roku zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie narzucają obowiązek stworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy. Jednym z jego istotniejszych elementów ma stać się także praca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W Paczkowie stosowną uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podjęła pod koniec kwietnia tego roku, określając w niej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Kolejnym krokiem w kierunku utworzenia tego organu było zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków, które zostało wydane 22 czerwca.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Obsługa organizacyjno-administracyjna, zgodnie z ustawą, została powierzona paczkowskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, z którym Zespół będzie ściśle współpracował.

Pierwsze posiedzenie paczkowskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego weszło jedenaście osób, odbyło się 6 lipca. Spotkanie, na którym nie zabrakło Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego, poprowadziła Ewa Pawlinów, pełniąca funkcję Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie. Członkowie Zespołu wybrali przewodniczącego, którym została Pani Agnieszka Fyda (pracownik socjalny OPS). Na zastępcę nominowano Małgorzatę Olech - psycholog szkolną Gimnazjum Publicznego w Paczkowie.

Pełny skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Paczkowie prezentuje się następująco:

 • Andrzej Zalewski - kurator sądowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nysie,
 • Agnieszka Fyda - pracownik socjalny, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie,
 • Mieczysław Wilczek - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Paczkowie, przedstawiciel KPP w Nysie i KP w Paczkowie,
 • Małgorzata Narolska - pedagog szkolny, przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach,
 • Ilona Kendik - pedagog szkolny, przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie,
 • Iwona Wróblewska - wicedyrektor szkoły, przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie,
 • Małgorzata Olech - psycholog szkolny, przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Paczkowie,
 • Małgorzata Tondytko - pedagog szkolny, przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej z oddz. Przedszkolnym w Kamienicy,
 • Stanisława Chłopińska - pielęgniarka środowiskowa, przedstawiciel NZOZ "Omega",
 • Sylwia Szczotka - pielęgniarka środowiskowa, przedstawiciel NZOZ "Medicus",   
 • Radosław Napieracz - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie.

Osobami, które będą pełnić zastępstwo w przypadku niemożności uczestnictwa głównych przedstawicieli będą odpowiednio: Edyta Pęcherska (kurator sądowy Sądu Rejonowego w Nysie), Aldona Gołdyn (pracownik socjalny OPS Paczków), Mariusz Kubacki (Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP Paczków), Anna Klementowska (nauczyciel PSP Trzeboszowice), Ewa Pindel (nauczyciel PSP nr 3 Paczków), Grażyna Maćków (pedagog PSP nr 2 Paczków), Celina Kłopeć (pedagog szkolny GP Paczków), Wanda Antonowicz-Czykiel (nauczyciel PSP Kamienica), Regina Gabryel (pielęgniarka środowiskowa NZOZ "Omega"), Gabriela Hołowacz (pielęgniarka środowiskowa NZOZ "Medicus"), Zbigniew Drobny (przedstawiciel GKRPA).

Otwórz