KREWmaNIACY złożyli ofertę zadania publicznego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności KREWmaNIACY złożyli ofertę zadania publicznego

Burmistrz Gminy Paczków informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą "Jak udzielić pierwszej pomocy, szkolenie dla dzieci i młodzieży", którą to przedłożyło Stowarzyszenie "KREWmaNIACY".

Stowarzyszenie "KREWmaNIACY” z siedzibą w Kamienicy 16a, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Jak udzielić pierwszej pomocy, szkolenie dla dzieci i młodzieży" - formalność ta została dokonana w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536) - tryb pozakonkursowy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wspomniany podmiot, na podstawie obowiązujących przepisów pełną ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz na oficjalnej stronie Paczkowa - www.paczkow.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Otwórz