Prawie pół miliona złotych na zabytki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Prawie pół miliona złotych na zabytki

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków na realizację zadań publicznych w roku 2011, związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

W tym roku na realizację zadań w tym temacie przeznaczono łączną kwotę 455 tys. zł. Do podziału jest zatem dość pokaźna suma, dlatego warto powalczyć o dotację z tego źródła. W naszej gminie nie brakuje obiektów zabytkowych, które mogą wymagać remontu, a ogłoszony konkurs ma na celu wsparcie tego typu inicjatyw.

O pieniądze mogą ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Oznacza to, że dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

  1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
  3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7)   zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
  11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wnioski dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego należy złożyć do dnia 8 kwietnia 2011 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Żeromskiego 3, III piętro. O zachowaniu
terminu decyduje data wpływu do Departamentu. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z wnioskiem projektu i harmonogramu realizacji zadania. Rozpatrywane będą wnioski, w których wkład własny podmiotu w realizację zadania wynosi min. 30% kosztów całkowitych. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2011 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można znaleźć tutaj.

Otwórz