Marszałek Województwa Opolskiego przypomina

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Marszałek Województwa Opolskiego przypomina

Tylko do wtorku 15 marca Marszałek Województwa Opolskiego czeka na sprawozdania o wysokości pobranych i nieodebranych opłat depozytowych od przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów samochodowych, a także zbiórkę ich zużytych egzemplarzy.

Marszałek Województwa Opolskiego przypomina, że zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666) o bateriach i akumulatorach, zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 w/w ustawy, marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Wzór sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 15, poz. 81), należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w terminie do 15 marca 2011 r. 

Marszałek Województwa Opolskiego przypomina także wszystkim posiadaczom odpadów, prowadzącym ewidencję odpadów i wytwórcom osadów ściekowych, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych, których obowiązek wynika z art.37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Otwórz