Organizacje pozarządowe na tak

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Organizacje pozarządowe na tak

W piątek 11 lutego Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski spotkał się z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawiając im projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z tego typu podmiotami. 

Spotkanie odbyło się w zabytkowej sali posiedzeń paczkowskiego ratusza. Głównym celem zebrania było skonsultowanie treści wspomnianego dokumentu z głównymi zainteresowanymi - członkami i działaczami stowarzyszeń, związków czy klubów sportowych. Burmistrz Wyczałkowski zaprezentował zebranym przedstawicielom organizacji pozarządowych treść projektu Uchwały w sprawie zmiany "Uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok".

Zebrani zostali poproszeni o zapoznanie się z tym dokumentem oraz o wyrażenie swojej opinii na jego temat. Nikt z obecnych w nie wniósł zastrzeżeń do wspomnianego projektu uchwały. Spotkanie pozwoliło również omówić z gospodarzem Paczkowa kilka bieżących kwestii, związanych bezpośrednio z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych. Burmistrz poinformował również o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł Unii Europejskiej, z których mogą korzystać tego typu podmioty (np. projekty składane poprzez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór). 

Otwórz