Wyniki konkursów ofert

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyniki konkursów ofert

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

W otwartym konkursie mogły uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia.

W przypadku zadania pod nazwą "Ochrona i promocja zdrowia" realizacja powinna opierać się m.in. o prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia, podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy, wspieranie działań z zakresu rozwiązywania problemów zdrowotnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży czy prowadzenie zajęć promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne.

Zadanie pod nazwą "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" obejmuje m.in. wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie; wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, a także wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów i wystaw.

Trzecie zadanie - "Pomoc społeczna" - to m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz próby wyrównywania ich szans w życiu społecznym. 

Poniżej publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ochrona i promocja zdrowia

1.

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

3 000 zł

Kultura, sztuka, ochrono dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.

Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ”

„Jestem, Wiem, Potrafię - pomysł na samego siebie”

19 000 zł

3.

Stowarzyszenie Młodych Gminy Paczków Alterna

ALTERNA - Katharsis 2011 - młodzieżowe warsztaty i prezentacje artystyczne

6 000 zł

Pomoc społeczna

4.

Caritas Diecezji Opolskiej

Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

20 000 zł

 

Otwórz