Radni uchwalili tegoroczny budżet

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Radni uchwalili tegoroczny budżet

Za nami pierwsza w tym roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Spotkanie naszych rajców odbyło się we wtorek 25 stycznia jak zwykle w sali Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Głównym tematem posiedzenia był budżet Gminy Paczków na rok 2011, który, po burzliwych obradach, udało się ostatecznie uchwalić.

W skali całej kadencji było to już czwarte posiedzenie sesyjne naszych radnych. Na sali, oprócz zebranych w komplecie członków Rady, tradycyjnie nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego. W posiedzeniu wziął również udział Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak oraz kilkoro sołtysów wsi z terenu naszej gminy.

Jak zwykle poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie głos zabrał burmistrz Wyczałkowski, który przedstawił rajcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Wspomniał w nim m.in. o zawarciu umowy dotacyjnej ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego, o zapoznaniu się i akceptacji kilku sprawozdań i rozliczeń zeszłorocznych dotacji celowych z budżetu Gminy Paczków (m.in. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dla Powiatu Nyskiego na prowadzenie paczkowskiego Wydziału Komunikacji czy dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji na organizację turniejów i zawodów sportowych), o wybraniu firmy obsługującej oznakowanie drogowe przy drogach gminnych oraz o przedłużeniu kilku umów dzierżawy gminnych nieruchomości.
Gospodarz Paczkowa poinformował także o zaproponowaniu kwoty 11,5 tys. zł na poczet tegorocznej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nysie, która przeznaczy je na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli na terenie naszej gminy - podobne rozwiązania paczkowski samorząd z powodzeniem praktykuje już od 2008 roku. Burmistrz poruszył także temat proponowanej przez władze powiatowe partycypacji kosztów przewozów pasażerskich nyskiego PKS. Spółka ta została przejęta przez Powiat Nyski, a ten przedstawił władzom Paczkowa ofertę połączeń autobusowych, które wymagałyby dofinansowania z gminnego budżetu w wysokości 181 tys. zł rocznie. Obie te sprawy zostały przekazane na posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej.

Po sprawozdaniu Burmistrza Gminy Paczków przyszła pora na przedstawienie wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Paczkowie, które w ostatnim czasie spotykały się wyjątkowo często. Wśród propozycji radnych znalazła się m.in. potrzeba przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejącego systemu oświetleniowego pod kątem przydatności poszczególnych latarni - w praktyce ma to oznaczać sprawdzenie miejsc, w których obecnie brakuje oświetlenia ulicznego i zaproponowanie przeniesienia w te miejsca istniejących latarni, jeśli te okażą się zbyteczne. Rajcy zaproponowali też skrócenie czasu oświetlenia drogowego, co może zaowocować istotnymi oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej.
Członkowie Rady zawnioskowali przygotowanie informacji o możliwościach sfinansowania budowy stacji uzdatniania wody w Starym Paczkowie oraz przeprowadzenia wymiany rur azbestowych we wsiach Stary Paczków i Wilamowa. Zaproponowano także częściowe zlecenie odśnieżania dróg paczkowskim rolnikom, którzy posiadają odpowiedni do tego sprzęt - zdaniem radnych wprowadzenie tego rozwiązania podniosłoby jakość i skuteczność odśnieżania niektórych gminnych traktów. Rajcy zasugerowali również przeniesienie Przedszkola Publicznego w Trzeboszowicach do budynku tamtejszej Szkoły Podstawowej. Wydatki związane ze stworzeniem szkolno-przedszkolnej placówki w tej wsi miałyby pokryć pieniądze ze sprzedaży terenów przylegających do trzeboszowickiej PSP oraz pomieszczeń obecnego przedszkola.
Kolejną zawnioskowaną inicjatywą jest konieczność przeprowadzenia weryfikacji stanów zatrudnienia w paczkowskich placówkach oświatowych. Radni wyrazili też zapotrzebowanie na konkretną propozycję sprawowania nadzoru nad remontami obiektów zabytkowych na terenie gminy Paczków.
Komisje zaakceptowały proponowany wzrost czynszów w 2011 roku, apelując jednocześnie o dokończenie inwentaryzacji mienia gminnego, a następnie dalsze egzekwowanie od jego użytkowników należnych opłat podatkowych. Radni chcą również przywrócić opłaty parkingowe w centrum Paczkowa - zasugerowali przygotowanie nowego regulaminu oraz powiększenie paczkowskiej Strefy Płatnego Parkowania. Wśród propozycji znalazła się także konieczność stworzenia raportu o dostępnych terenach pod budownictwo mieszkaniowe oraz lokali użytkowych, które Gmina mogłaby w najbliższym czasie sprzedać.

Tego dnia radni podjęli zaledwie cztery uchwały, jednak dwie z nich miały charakter wręcz kluczowy. Pierwszą z nich była uchwała w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków na lata 2011-2018. Głosowanie nad tym dokumentem poprzedzono odczytaniem jego projektu oraz przedstawieniem opinii przygotowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Przygotowana WPF obliguje Gminę do wprowadzenia w budżecie na 2011 rok polityki oszczędnościowej w wydatkach bieżących, a w kolejnych latach - aż do roku 2018 - ustala wzrost dochodów bieżących na poziomie PKB. Głównym źródłem dochodów bieżących mają być wpływy z dzierżaw i najmu, podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Po krótkiej dyskusji, radni przystąpili do głosowania. Uchwała w sprawie WPI na lata 2011-2018 została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

Po krótkiej przerwie radni przeszli do meritum posiedzenia - uchwalenia budżetu Gminy Paczków 2011. Tegoroczny plan finansowy nie będzie łatwy - to pierwszy budżet zaplanowany zgodnie z obowiązującą do 1 stycznia 2011 roku nowelizacją Ustawy o finansach publicznych, w myśl której bieżące wydatki muszą zostać pokryte z bieżących dochodów, co - w przeciwieństwie do poprzednich lat - wyklucza zaciągnięcie na ich pokrycie jakichkolwiek kredytów. O szczegółach nowego budżetu piszemy dokładnie tutaj.
Po przeanalizowaniu propozycji i opinii poszczególnych komisji (m.in. odrzuconego wniosku radnego Marka Kupczaka w sprawie zwiększenia środków na oświatę oraz dwóch odrzuconych wniosków radnego Przemysława Tetłaka - o zmniejszenie puli dotacji dla stowarzyszeń sportowych o 50 tys. zł i przesunięcie tych środków na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu remontów obiektów zabytkowych oraz o zmniejszenie diet radnych o 50% z przeznaczeniem zaoszczędzonej tym sposobem kwoty na remonty zabytków) członkowie paczkowskiej Rady Miejskiej przystąpili do głosowania. Ostatecznie budżet Gminy Paczków na rok 2011 został przyjęty w niezmienionej wersji - 10 radnych zaakceptowało zaproponowany projekt, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael ogłosił zakończenie prac nad uchwałą budżetową Gminy Paczków 2011 i oficjalnie zatwierdził jej przyjęcie.

Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z kilkoma użytkownikami gminnych nieruchomości gruntowych oraz uchwałą w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich (w myśl tego projektu wybory sołtysów i członków rad sołeckich w 12 sołectwach Gminy Paczków odbędą się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 15 marca 2011 r.). Oba dokumenty nie budziły większych zastrzeżeń i zostały przez rajców podjęte.

W części poświęconej wolnym wnioskom i zapytaniom radnych poruszono kilka istotnych tematów m.in. kwestię płatnych parkingów w centrum Paczkowa, dalszą realizację największej gminnej inwestycji (rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej), problemy komunikacyjne związane z coraz mniejszą ilością połączeń autobusowych (np. do wsi Kozielno), planowany remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzeboszowicach oraz perspektywy rozpoczęcia wymiany rur azbestowych we wsi Stary Paczków i Wilamowa. Powróciła też sprawa redukcji diet radnych. Tym razem z tą propozycją wyszli radni Eugeniusz Mikołajczak i Tomasz Wiśniewski, postulując... zmniejszenie rajcowskich poborów o 100%. Dodatkowo nasi samorządowcy, szukając budżetowych oszczędności, zawnioskowali przygotowanie zarysu programu redukcji gminnych wydatków, a radny Tetłak zaproponował także obniżenie pensji burmistrza i jego zastępcy. Bogdan Wyczałkowski zobowiązał się do przygotowania pisemnych odpowiedzi na wszystkie złożone zapytania i wnioski.

Otwórz