Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej.

Jest o co powalczyć, bo w nadchodzącym roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie ponad 92 tys. zł.  W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu: 

  • rozwoju kultury fizycznej (np. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie organizacji i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych; bieżące utrzymywanie gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej itp.).
  • ochrony i promocji zdrowia (np. prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia, podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych itp.)
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (np. wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie; wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych itp.)
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

W tej edycji wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wynosi odpowiednio - na kulturę fizyczną 34 400 zł, na ochronę i promocję zdrowia 13 000 zł; na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25 000 zł, a na pomoc społeczną 20 000 zł.

Oferty dotyczące powierzania lub wspierania wykonywania zadania publicznego należy składać w zamkniętej kopercie (wraz z niezbędnymi załącznikami) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, pok. 10 - I piętro) w terminie do 20 stycznia 2011 r. do godz. 15:00. Kopertę należy opatrzyć opisem "Oferta realizacji zadania publicznego + dopisek nazwy zakresu realizacji"). Rozpatrzenie ofert nastąpi do 27 stycznia 2011 r. Termin realizacji dotowanych zadań upłynie 31 grudnia 2011 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca przyszłego roku.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Otwórz